Barnehageplass - søknad

Slik søker du om barnehageplass

 

Søknad med ønskje om oppstart frå i dag og fram til 31.07.2017
Søknad om barnehageplass 2016/2017 

Søknad med ønskje om oppstart frå 01.08.2017
Søknad om barnehageplass 2017/2018

Du kan søke om ny plass, søke om overføring av plass/endring av plass eller seie opp plass.

Husk å ta vare på referansenummer på den elektroniske søknaden. Dette er eit bevis på at du har sendt inn søknadsskjemaet.

Ønskjer du skjema i papirversjon for å fylle ut og sende inn på vanleg måte kan du skrive ut etter å ha komme inn på det elektroniske skjemaet ved å velge skrivarikon oppe til høgre. Søknadsskjema blir da sendt til Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal. Du kan og få skjema utlevert på servicekontoret eller i barnehagen. Dei kan ellers være behjelpeleg med utfylling av skjema om du ønskjer det.

Dette må du ha tilgjengelig ved utfylling av søknaden

Når du skal fylle ut søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) for både barnet og forsørgere klart.


Redusert foreldrebetaling

Stortinget har vedteke ei ny ordning for reduksjon i foreldrebetalinga. Denne ordninga går ut på at ingen hushaldningar skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass.

Hushaldningar som samla har lågare inntekt enn kr 500 500 kan søkje om reduksjon i foreldrebetaling i barnehagen.

Dersom vedtaket om redusert foreldrebetaling skal gjelde for heile barnehageåret, må du ha søkt innan 31. august.
Søker du etter denne fristen, vil vedtaket gjelde frå den 1. i månaden etter.

Send søknad med vedlagt dokumentasjon til: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Skjema redusert foreldrebetaling (sjå info over) (PDF, 198 kB)
 

Gratis kjernetid

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4- og 5-åringer, og barn med utsett skulestart som bur i hushaldningar med låg inntekt rett til å få 20 timar gratis opphaldstid i barnehage.

Inntektsgrensa er sett til kr 417.000.

Send søknad med vedlagt dokumentasjon til : Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.  
Bruk det same søknadsskjema som ved redusert foreldrebetaling.
 

Tilsynsdagar i barnehagen

Skjema for påmelding til tilsyn (barnepass)


Betalingssatsar

Prisar.

 

Søknadsfrist hovedopptak

Hovedopptaket har søknadsfrist 15. februar.


Klage

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. Mer informasjon om klageretten finner du i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.
 
 
 
 

Barnehagen blir drive i samsvar med bestemmelsane i barnehageloven, sentrale forskrifter og vedtektene for barnehagane i Surnadal. (PDF, 166 kB)

Born som i medhald av Lov om barnehagar § 12a har rett til plass i barnehage: Born som fyller etter år innan utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august i samsvar med denne lova med forskrifter.
 

Oversikt over barnehagetilbodet i Surnadal
BarnehageOpningstidAlderOrg.Om barnehagenEiningsleiar/styrar
Bæverfjord barnehage07.30 - 16.300-5 år1 avd.Del av oppvekstsenter. Adr.: 6644 BæverfjordGerd Bodil Sæterbø, tlf. 71659777
Bøfjorden barnehage07.30 - 16.300-5 år1 avd.Del av oppvekstsenter. Adr.: Skulebakken 21, 6643 BøfjordenGunnhild Skjerdal, tlf. 71662983
Bårdshaugen barnehage (privat)06.45 - 17.150-3 år, 3-5 år2 avd.Barnehagen ligg på Skei. Adr.: Bårdshaugv. 13, 6650 SurnadalAnn Elin Øyen Løfald, tlf. 95767873
Bårdshaugen barnehage (friluftsbarnehage)06.45 - 17.153-5 år1 avd.Ligg ved Sæterlia alpinsenter. Avd. er open når det er grunnlag for det.Ann Elin Øyen Løfald, tlf. 95767873
Midtigrenda barnehage06.45 - 17.000-3 år, 3-5 år2 avd.Barnehagen ligg i Midtgrenda bustadfelt. Adr.: Midtv. 11, 6652 SurnaSigne Lill Aasland, tlf. 71660512
Mo barnehage07.30 - 16.300-5 år1 avd.Del av oppvekstsenter. Adr.: Nordsida 1336, 6655 VindølaLinda Aasbø Kvande, tlf. 71657715
Stangvik barnehage06.45 - 16.300-5 år3 avd.Del av oppvekstsenter. Adr.: Lykkjeeidet 1132, 6640 KvanneGro Kvammen Sæter, tlf. 71663522
Todalen barnehage07.00 - 16.300-5 år1 avd.Del av oppvekstsenter. Adr.: Pilskarv. 33, 6645 TodalenJorunn Nordvik, tlf. 71663988
Øye og Skei barnehage, avd. Skei06.45 - 17.000-3 år, 3-5 år2 avd. Avd. Skei ligg i gamle fødestua på Skei. Adr. Moav. 32, 6650 SurnaKenneth Bergstad, tlf. 71661706
Øye og Skei barnehage, avd. Øye06.45 - 17.000-3 år, 3-5 år4 avd. frå april 2012Avd. ligg i Øyeområdet. Adr.: Øyatrøv. 30, 6650 SurnadalKenneth Bergstad, tlf. 71660793
Kontaktperson barnehagane
Kontaktperson for barnehaganeStillingTelefon
Torill HelgetunKonsulent 716 55 883
Sist endret 19.04.2017 08:58
Fant du det du leita etter?