23.11.2020: Dette gjeld i Surnadal no - justering av lokale råd

Nasjonale tiltak. Regjeringen.Ny risikovurdering: Etter ei dramatisk auke i starten av november, har den nasjonale smittekurven flata litt ut.

Det er grunn til å håpe at inngripande nasjonale tiltak frå 5. november og ytterlegare innstrammingar i enkelte byar, viser seg å ha nasjonal effekt.Om dette stabiliserar seg ytterlegare, håpar vi etterkvart på mildare nasjonale tiltak som gir større rom for justering av tiltaksnivå, basert på den lokale smittesituasjonen i kommunar og regionar.

Kriseleiinga i Surnadal kommune gjekk for eit par veker sidan ut med nokre lokale råd og konkretiseringar av nasjonale tiltak. Målet var, og er framleis, å oppretthalde eit lågt smittetrykk lokalt, til vi får tilgang på effektive vaksiner.

Etter ei ny risikovurdering justerer vi følgande lokale råd i Surnadal kommune:

  • Opphevar lokal fråråding av private samankomstar i leigde lokale:

Vi opphevar lokalt råd om å utsette private samankomstar i leigde lokale og viser til nasjonale smitteverntiltak. Presisering: Det betyr ikkje at vi oppfordrar til dette, men det betyr at vi no ikkje ser grunn til å gi ytterlegare lokale smittevernråd til folk i Surnadal enn dei som gjeld nasjonalt. 

  • Opphevar lokal anbefaling om øvre antal gjestar i private heimar:

Vi opphevar lokal anbefaling om øvre antal gjestar i private heimar og viser til nasjonale smitteverntiltak.

  • Endrar lokal fråråding til studentar ved heimreise:

Vi opphevar fråråding av hyppige heimereiser for studentar og viser til generell nasjonal anbefaling om å unngå unødvendige innanlandsreiser.

  • Ny lokal fråråding til studentar ved heimreise:

Vi fråråder at heimkomne studentar deltek på innandørs sosiale samankomstar dei første to dagane etter heimkomst. Dersom luftvegssymptom og /eller feber, bør studentar -  i likheit med alle andre -  teste seg og halde seg i ro i påvente av negativt testsvar.

  • Opprettheld lokal anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtransport:

Ved bruk av kollektivtransport, unnateke skuleskyss, opprettheld vi anbefaling om bruk av munnbind for alle over 14 år. I første omgang til over jul. Gjeld også for private taxi-turar med meir enn 2 passasjerar.

  • Opphevar lokal anbefaling om antal dagar med auka avstand til risikogrupper:

Vi opphevar lokal konkretisering av antal dagar (5) kor ein bør halde minst 2 meter avstand til risikogrupper etter deltaking i folkeansamlingar med mindre enn 1 meter avstand. Viser til nasjonale smitteverntiltak.

For oppdaterte nasjonale smitteverntiltak: Sjå reglar og enbefalingar på helsenorge.no.