Ny slamforskrift

Klikk for stort bilde I medhold av forvaltningsloven § 38 kunngjøres herved at ny lokal forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. Slamforskriften ble vedtatt i Surnadal kommunestyre den 10.12.20 i sak 84/20. 

Forskriften er vedtatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 24, § 26, § 30, § 33, § 34, § 79, § 83 og § 85.

Forskriften gjelder tømming og transport av slam og avløpsvann fra alle registrerte grunneiendommer med separate slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg, mv. Forskriften gjelder også fritidsbebyggelse som har slike anlegg, midlertidige anlegg og for oppsamlingstanker med ubehandlet sanitært avløpsvann. Forskriften gir videre utfyllende bestemmelser om beregning av slamgebyret.

Forskriften finnes på vår nettside www.remidt.no og kan også fås ved henvendelse til ReMidt IKS, pb. 94, 7301 Orkanger. Tlf. 72 48 37 00.

Forskrift om tømming av slamavskillere, tette tanker, minirenseanlegg mv. (slamforskriften)