Knut Haugen

  • Kommunedirektøren er den øverste administrative leiaren i kommunen.
  • Kommunedirektør er bindeleddet mellom administrasjonen og dei politiske organa, og har rollen som den sentrale premissleverandøren til politikarane.
  • Kommunedirektøren har og ansvaret for at politiske vedtak blir iverksatt.

Nøkkelinformasjon