Kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet

Kommunestyra i Surnadal og Sunndal har i møte 26.11.2020 og 25.11.2020 vedteke kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet.

I medhold av plan- og bygningslova § 11-15 vedtok kommunestyret i Surnadal i sak 74/20, kommunedelplan for kryssing av Todalsfjorden. Plana er utarbeida av Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune og Sunndal og Surnadal kommune.

Plana legg til rette for fergefri forbindelse mellom kommunane Sunndal og Surnadal og vil gi ein sterkare bu- og arbeidsmarknadsregion på indre Nordmøre. Prosjektet vil føre til at fv 65 /fv 670 blir eit meir attraktivt samband mellom Møre og Romsdal og Trøndelag. Møre og Romsdal fylke har prioritert Todalsfjordprosjektet som det neste store samferdselsprosjektet i fylket.

Plandokumenta består av:

Plankart (PDF, 9 MB)

Planomtale (PDF, 10 MB)

Planbestemmelsar (PDF, 147 kB)

Vedtak frå Surnadal kommunestyre (PDF, 953 kB)

Vedlegg:

Illustrasjonar (PDF, 3 MB)

Trafikknotat (PDF, 8 MB)

Fagnotat prissatte konsekvensar (PDF, 335 kB)

Skredfarevurdering (PDF, 8 MB)

Ingeniørgeologisk rapport (PDF, 17 MB)

Hydrologirapport Ålvundfossen (PDF, 2 MB)

Skisseprosjekt Todalsfjordbrua (PDF, 7 MB)

Naturtypekartlegging (PDF, 4 MB)

Kontaktinformasjon

Håvard Stensønes
Einingsleiar Areal og naturforvaltning
E-post
Mobil 979 78 216