Reguleringsplan for Steinholmlia - offentleg ettersyn


Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge reguleringsplan for Steinholmlia hyttefelt ut til høyring og offentleg ettersyn

 Hensikt med plana

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere ein gamal og tilnærma uleseleg reguleringsplan samt legge til rette for 12 nye hyttetomter innanfor planområdet. Det er planlagt adkomstveg fram til alle hyttetomtene.

Saksdokument

Planomtale (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 4 MB)

Planbestemmelsar (PDF, 174 kB)

Skredvurdering (PDF, 2 MB)

Vedtak hovedutval for miljø, areal og teknikk (PDF, 4 MB)


Kart over området

Merknader

Grunneigarar, naboar og alle interesserte blir invitert til å kome med synspunkt til planforslaget. Berørte naboer til planområdet blir varslet direkte med brev. Dersom du har merknad til planforslaget sender du den til Surnadal kommune på post@surnadal.kommune.no

Brev: Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Høyringsfrist er satt til 23. april 2021

Kontaktinformasjon

Håvard Stensønes
Einingsleiar Areal og naturforvaltning
E-post
Mobil 979 78 216