Reguleringsplan for utvidelse av industriområde Pipelife - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge reguleringsplan for Pipelife ut til høyring og offentleg ettersyn.

Reguleringsplan Pipelife AS 

Hensikt med planen:
Hensikt med planen er å utvide lagerdelen av industriområdet. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen sin arealdel. For meir info sjå planomtalen.

Plandokument:
Utleggingsvedtak MAT (PDF, 5 MB)
Plankart (PDF, 3 MB)
Planomtale (PDF, 16 MB)
Planbestemmelsar (PDF, 199 kB)
Arkeologiske registreringar (PDF, 15 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 6 MB)

Dersom du har spørsmål om reguleringsplana, ta kontakt med Surnadal kommune på tlf 979 78 216.
Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Surnadal kommune til post@surnadal.kommune.no innan 09.09.2022