Reguleringsplan for Vollan boligfelt - offentleg ettersyn

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge reguleringsplan for Vollan boligfelt ut til høyring og offentleg ettersyn.

 


Hensikt med planen:
Hensikt med planen er å tilrettelegge for boligtomter i tilknytning til eksisterande boligfelt i Buhagen. Det er planlagt 8 tomter for eneboligar og 4 tomter for tomannsbolig/ rekkehus. 

Plandokument:
Plankart (PDF, 148 kB)
Plankart med tilgrensande reguleringsplan (PDF, 25 MB)
Plankart med flyfoto (PDF, 8 MB)
Planomtale
Planbestemmelsar
Vedtak om utlegging til offentleg ettersyn (PDF, 2 MB)
Kommunestyrevedtak om utbygging i området (PDF, 905 kB)

Dersom du har spørsmål om reguleringsplana, ta kontakt med Surnadal kommune på tlf 979 78 216.
Eventuelle merknader til planforslaget må sendast skriftleg til Surnadal kommune til post@surnadal.kommune.no innan 31.03.2023