Utkast til forskrift om utsatt frist for oppmålingsforretning i Surnadal kommune

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge eit forslag til forskrift om tidsfristar for saker som krev oppmålingsforretning i Surnadal kommune ut til offentleg ettersyn. Sjå vedlagt dokument.

Merknadar sendast til post@surnadal.kommune.no innan 27.01.2020