Klientutvalet

Klientutvalet er eit underutval under hovudutval for Helse og omsorg, og har fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Alle skal vere faste medlemmer av HHO.

Klientutvalet skal behandle saker etter følgjande lover:
- Barnevernlova
- Sosialtenestelova
- Kommunehelsetenestelova

 

Klientutvalet
Medlemer Varamedlemer
Ingebrigt G. Moen (leiar) Eva Jorid Svendsen
Jon O. Nordvik Johs J. Vaag
Eli Wullum Kvande
Gunhild Bøklep Bøe (nestleiar)
Ove Magne Aasen