Råd for likestilling av funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma skal arbeide etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemma i samfunnet. Rådet skal vere eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som gjeld funksjonshemma sine behov og interesser. 

Rådet ligg utanfor den kommunale nemndstrukturen. Rådet skal halde seg løpande orientert om aktuelle saker for funksjonshemma som er under arbeid i kommunen. Dei kommunale etatane samarbeider med rådet om saker som dei har, eller skal ha til behandling, og som er av interesse for funksjonshemma.

 

Råd for likestilling av funksjonshemma - Medlemmar, kommunestyreoppnemnd
Medlemmar, kommunestyreoppnemnd
Mona Rita Rønning
Laila Buskenes Aune
Ragnar Halle
Varamedlemmar:
Gunhild Bøklep Bøe
Edvard Bele Sæterbø
Mali Hildrun Gravvold Settem
Råd for likestilling av funksjonshemma - brukarrepresentantar
Brukarrepresentantar
Bjarne Røen
Inger Merete Mogstad
Varamedlem:
Ola Halle