Innbyggarutval for biologisk mangfald

Surnadal kommunestyre vedtok i møte 5. februar 2020 å etablere eit innbyggarutval for biologisk mangfald som skal fungere i 2020 og 2021.

Til å sitte i utvalet valde kommunestyret tre politikarar. I tillegg har kommunedirektøren valt ut fire innbyggarrepresentantar. Mandatet til utvalet er å legge fram forslag til tiltak for å ta vare på det biologsike mangfaldet. I dette ligg og arbeidet med å redusere omfanget av framande artar i kommunen.   

Utvalet skal også fungere som eit rådgjevande organ overfor kommunen sin administrasjon.

Innbyggarutval for biologisk mangfald

Innbyggarutval for biologisk mangfald
Politiske medlemmar: Telefon E-post
Leiar: Eli Vullum Kvande, MDG 99542440 E-post
Hugo Pedersen Sp 91129434 E-post
Harald Myrås Ap 91379251 E-post
Medlemmar vald av kommunedirektør:
Oddvar Mikkelsen 41460565 E-post
Dordi Kjersti Mogstad 93043010 E-post
Ola Ragnar Gjøra 92686281 E-post
Jorid Merete Rudolfsen 91598270 E-post
Miljøvernrådgjevar Bodil Gjeldnes, sekretær 90177053 E-post