Klientutvalet

Klientutvalet er eit underutval under hovudutval for Helse og omsorg, og har fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Alle skal vere faste medlemmer av HHO.

Klientutvalet skal behandle saker etter følgjande lover:
- Barnevernlova
- Sosialtenestelova
- Kommunehelsetenestelova