Barnehageplass - søknad

Slik søkjer du om barnehageplass.

Slik søkjer du

Søknad om ny plass i barnehagen skal vere elektronisk.
Den som ønskjer hjelp til utfylling, kan kontakte servicekontoret.

Overføring, endring og oppseiing av plass er eit og same skjema.

Dette må du ha tilgjengeleg ved utfylling

Når du skal fylle ut søknadsskjema må du ha fødselsnummer (11 siffer) for både barnet og forsørgarar klart.

Søknadsfrist hovedopptak

Hovedopptaket har søknadsfrist 15. februar.

Kva kostar tilbodet

Prisar

Kven har rett på barnehageplass?

Barn som fyller 1 år innan utgangen av august det året det blir søkt om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage frå august.

Klage

Ved hovudopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass.
Du kan også klage viss du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt.
Ved supplerande opptak kan berre søkjarar til barnehagen som har rett til prioritet, klage.
Klagefristen er normalt tre veker frå du mottok vedtaket.
Klagen sender du til den instansen som har fatta vedtaket.
Meir informasjon om klageretten finn du i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Viss kommunen finn at barnet ditt skulle vore tilbode den ønskte plassen, skal  første ledige plass tilbydast etter at barn med lovfesta rett til prioritet er tilbode plass.
Viss du ikke får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.
 

Kontaktinformasjon

Mo oppvekstsenter
Telefon 71 65 77 10
Linda Aasbø Kvande
Einingsleiar Mo oppvekstsenter
E-post
Mobil 909 64 874

Åpningstider

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL