NAV Surnadal

På grunn av koronasituasjonen er mottaket ved NAV-Surnadal for tida åpent og betjent 2 timar kvar veke. Onsdagar kl. 12:00- 14:00. Avtalte møte går som normalt.

NAV-kontoret er eit partnarskap mellom stat og kommune. NAV-kontoret si hovudoppgåve er å bistå innbyggjarene i kommunen i å koma i arbeid eller behalde arbeid. Vi skal også bidra slik at du får dei ytingar du har krav på etter Lov om sosiale tenester og Lov om folketrygd. Vi skal nå eit mangfald av brukarar som treng ulik grad av rettleiing og oppfølging. 

 

Tenestetilbodet frå NAV Surnadal omfattar;

Kommunale tenester på NAV

  • Økonomisk sosialstønad (etter Lov om sosiale tenester)
  • Opplysning, råd og rettleiing
  • Gjeldsrådgjeving
  • Medverke til å finne midlertidig butilbod for vanskelegstilte
  • Rus
  • Bustadsosial oppfølging
  • Husbankens bustønadsordning og startlån
  • Kvalifiseringsprogrammet
  • Individuell plan

Oversikt over kommunale tenester

Statlege tenester på NAV

Komplett oversikt over statlege tenester finn du på www.nav.no

Nokre av desse områda er samla i eigne forvaltningseiningar. NAV Surnadal kan bistå deg i å finne riktig eining

.

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Måndag kl. 10.00 - 14.00
Tysdag Ope for timeavtale
Onsdag kl. 10.00 - 14.00
Torsdag Ope for timeavtale
Fredag kl. 10.00 - 14.00