Rusarbeid

Rusarbeid er ein del av helse / omsorg- og sosialtenestetilbodet til befolkninga i Surnadal Kommune.

Rusarbeid har som hovudmål å førebyggje og redusere rusproblematikk og sikre hjelp til personar med rusproblem. Vi kan bidra i høve utgreiing av aktuelle problemstillingar og bidra til koordinering av tiltak for menneskje som har samansette behov.

Vi ønskjer å gi menneskje med rusavhengnad gode og individuelt tilpassa tenester.

Alle som kontaktar oss får tilbod om hjelp så tidleg som muleg.

Tenesta inngår i tverrfagleg samarbeid med psykiatrisk sjukepleiar, lege, poliklinikk og institusjonar.

KVEN KAN FÅ TILBOD OM OPPFØLGING FRÅ RUSKONSULENT

 • Alle som kontaktar oss kan få hjelp
 • Kva for type oppfølging du ønskjer, blir tilpassa i ein avklaringssamtale ut frå dine behov
 • Ein kan også ha behov for støttesamtalar i kortare eller lengre periodar for å førebyggje tilbakefall
 • Pårørande kan også få hjelp.

KVA KAN DU FÅ?
Tenesta gir tilbod ut i frå brukar og pårørande sine ønskje og behov. Du kan ta kontakt med tenesta direkte. Tenesta er gratis. Du treng inga tilvising.

 • Støttesamtalar
 • Råd og rettleiing
 • Informasjon
 • Koordinering og individuell plan ved behov
 • Hjelp til vidare henvisning til spesialisthelsetenesta / rusinstitusjonar
 • Oppfølging/bistand før, under og etter opphald i spesialisthelsetenesta eller fengsel
 • Oppfølging ved legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

KONTORLOKALE
Ruskontakt har kontor på Nav Surnadal. Adr. Bårdshaugvegen 5, 6650 Surnadal.

TELEFON  TIL RUSKONTAKT:   41406399.
Opningstid: 08.00 - 15.30.


LOV OG FORSKRIFT – LENKER:
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Sosialtjenesteloven i Nav
 

LENKER:  (hjelpetelefonar)
Helsenorge.no
Rustelefonen    Tlf.  08588
AA Anonyme Alkoholikere Tlf. 91177770
NA Anonyme Narkomane  Tlf. 90529359
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
AKAN
Norske kvinners sanitetsforening nks
Selvhjelp.no
Nordmøre Krisesenter      Tlf.  71676233

Kontaktinformasjon

NAV Kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Åpningstider

Måndag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Tysdag Ope for timeavtale
Onsdag kl. 12.00 - 14.00 (drop in)
Torsdag Ope for timeavtale
Fredag kl.12.00 - 14.00 (drop in)