Skatteoppkrevjarfunksjonen er overteke av skatteetaten

Frå 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for skatteoppkrevjar-oppgåvene som kommunen har i dag. Skatteetaten får eit heilskapleg ansvar for fastsetting, innkrevjing og kontroll av skattar og avgifter.

Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen. Kommunen besvarar heretter kun spørsmål knytta til eigedomsskatt.

Gå til skatteetaten sine nettsider for informasjon: skatteetaten.no

Kontakt skatteetaten på telefon: 800 80 000.