Betalingssatsar 2020 - Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter (HIPS)

  1. Brukarane betalar ein eigenandel på tenester etter same reglar og satsar som andre heimebuande i Surnadal kommune.
  2. Husleige for leige av bustad ved HIPS blir auka med 3%, frå kr 5.808,- til kr 5980,- pr. månad.
  3. Dei som nyttar "gjennomgangsbustaden" ved HIPS, betalar for opphald i bustaden etter same sats som for korttidsopphald i institusjon frå første dag.
  4. Brukarane betalar sjølv utgifter til livsopphald, slik som mat, klede, medisinar etc.