Besøksrutiner ved sjukeheimen etter gjenopninga

Surnadal sjukeheim - Klikk for stort bilde 

Vi ønskjer at de følgjer desse råda når de kjem på besøk:

  • Ein treng ikkje avtale besøk på førehand, men ein må sjølv skrive seg inn i besøkslogg. Desse ligg ved inngangane.
  • Besøkande frå område med smitteutbrot følgjer smittevernråda for området med høgast smitterisiko.
  • Alle besøkande må utføre handhygiene ved ankomst.
  • Besøkande med bekrefta eller sannsynleg smitte, eller som har luftvegssymptom, skal som hovudregel ikkje komme på besøk. Unntak vurderast ved alvorleg sjukdom. Ved bekrefta smitte kan ein komme på besøk ei veke etter ferdig isolasjonsperiode.

Velkommen på besøk!                             Tlf 71 65 82 00

Besøksrutiner ved Surnadal Sjukeheim frå 16. april 2021

 

Sjølv om både pasientar og helsepersonell i stor grad er vaksinerte, så må vi fortsette å etterleva nasjonale påbud og anbefalingar: 

Sjukeheimen har no fullvaksinert langtidsbebuarane. Dette gjev ein milepél med omsyn til besøksrutiner, og vi er glade for å kunne lette på restriksjonane.

Bakgrunnen for tiltaka er utbrotet av mutert virus og "stengte" kommunar på austlandet. Sjukeheimen iverksett no nokre føre-vár tiltak.

For sjukeheimen sin del gjeld følgjande vedr. besøk i perioden 4. - 18. januar:

I samråd med kommuneoverlegen gjeld følgjande besøksrestriksjonar for sjukeheimen i jula:

I samråd med kommuneoverlege går besøksrutinene tilbake til slik dei var tidlegare i sommar, frå og med 10. september. Dette skriv sjukeheimen: 

Kommuneoverlegen har vald å forsterke besøksrestriksjonane ved Surnadal sjukeheim i ein periode kor mange kjem heim frå ferie. Etter ei vurdering er dette forlenga frå 31. august til 8. september og inntil vidare beskjed.

Med utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.