Besøksrutiner ved Surnadal sjukeheim frå 2. juli

 

Besøksrutiner ved Surnadal Sjukeheim frå 16. april 2021

 

Sjølv om både pasientar og helsepersonell i stor grad er vaksinerte, så må vi fortsette å etterleva nasjonale påbud og anbefalingar: 

Sjukeheimen har no fullvaksinert langtidsbebuarane. Dette gjev ein milepél med omsyn til besøksrutiner, og vi er glade for å kunne lette på restriksjonane.

Bakgrunnen for tiltaka er utbrotet av mutert virus og "stengte" kommunar på austlandet. Sjukeheimen iverksett no nokre føre-vár tiltak.

For sjukeheimen sin del gjeld følgjande vedr. besøk i perioden 4. - 18. januar:

I samråd med kommuneoverlegen gjeld følgjande besøksrestriksjonar for sjukeheimen i jula:

I samråd med kommuneoverlege går besøksrutinene tilbake til slik dei var tidlegare i sommar, frå og med 10. september. Dette skriv sjukeheimen: 

Kommuneoverlegen har vald å forsterke besøksrestriksjonane ved Surnadal sjukeheim i ein periode kor mange kjem heim frå ferie. Etter ei vurdering er dette forlenga frå 31. august til 8. september og inntil vidare beskjed.

Med utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.