BESØKSRUTINER FRÅ 28. MAI 2020 – COVID 19 SURNADAL SJUKEHEIM

Surnadal sjukeheimMed utgangspunkt i Helsedirektoratet sine føringar av 27. mai 2020 blir besøksforbodet oppheva. Dette under føresetnad av at rutinene som er beskrivne under er følgd. Besøksforbodet ved Surnadal sjukeheim blir oppheva frå 28. mai.

Dette skriv Surnadal sjukeheim:

Følgende besøksrutiner gjelder fra 28. mai:

 • Besøk må avtales på forhånd, og det føres besøksprotokoll (tidspunkt, navn, telefonnr.).
 • Beboerens ønske og behov for besøk vurderes opp mot risiko for smittespredning, risikofaktorer hos den enkelte, smittesituasjonen lokalt og kapasitet til å gjennomføre besøk på en smittevernforsvarlig god måte i henhold til nasjonale råd
 • Teamledere i avdelingene vurderer, avtaler og protokollfører besøkene. Øvrig personell påser at smittevernrådene følges opp under besøkene
 • Pårørende eller andre besøkende som er sannsynlig eller bekreftet smittet med Covid-19 kan ikke komme på besøk
 • Pårørende eller andre som er i hjemmekarantene eller har luftveissymptomer, skal som hovedregel ikke komme på besøk, men unntak kan i noen tilfeller vurderes, som ved kritisk sykdom. Besøket må da ha munnbind og holde 2 m avstand, og ansatte må bruke munnbind, frakk, hansker og øyebeskyttelse dersom 2 m avstand til besøket ikke kan overholdes
 • Håndhygiene utføres ved ankomst, også ved utendørsbesøk. Desinfeksjon står tilgjengelig ved inngang, og vask/ såpe/ papir kan benyttes på beboerens rom
 • Det oppfordres fortsatt til utendørsbesøk. Ved innendørsbesøk bør besøkende gå direkte til og fra rommet og ikke oppholde seg i fellesarealer
 • Besøkende bør fortsatt holde minst 1 meter avstand til alle. Dersom nærkontakt tillates etter teamleders vurdering, bør det likevel unngås tett ansikt-til-ansikt-kontakt
 • Det kan være flere besøkende samtidig hos én beboer, så lenge 1 m avstand opprettholdes
 • Varighet på besøkene har ikke lengre en fast begrensning, men vurderes i samråd med personalet ut fra beboerens situasjon
 • Gaver og blomster kan mottas. Generelt bør alle gaver være håndtert av friske, rene hender. Dersom mat medbringes og serveres bør håndhygiene utføres før servering. Besøk kan ikke bruke sykehjemmets kjøkkenområder
 • I tillegg til god håndhygiene gjelder fortsatt god nysehygiene
 • Det tilbys fortsatt ikke servering til besøkende. Ta evt med kaffetermos til eget bruk. Dette for å redusere antall smitteveier
 • Alle felles berøringspunkter i rommet hvor besøket foregikk rengjøres eller desinfiseres etter besøket, og beboer må utføre håndhygiene etter besøket
 • Videokommunikasjon er fortsatt anbefalt som alternativt kommunikasjonsverktøy mellom beboer og pårørende
 • Besøkende som blir syke og testes for Covid 19 må varsle legen om at han/ hun har vært på besøk på sykehjemmet, pga eventuell smittesporing.

Øvrig informasjon:

 • Beboere kan etter avtale med pårørende og teamleder bli med pårørende på biltur. Husk avstand og håndhygiene da også.
 • Etter avtale kan pårørende ha med kjæledyr på besøk dersom en vurderer det som positivt for beboeren.
 • Aktiviteter i den enkelte avdeling gjennomføres som før og i henhold til godt smittevern. Fellesaktiviteter som dans, innebandy og sang avventes fortsatt pga større fare for dråpesmitte. Andakt, konserter o.l kan gjennomføres forutsatt at avstand og godt smittevern ivaretas.
 • Frisering og fotterapi tilbys beboerne i tråd med smittevernsrutiner ved 1:1- pleie.
 • Møteromsleie for eksterne avventes fortsatt.

 

OBS! Dersom smittesituasjonen lokalt og nasjonale føringer endrer seg vil tiltakene kunne bli forsterket igjen på kort varsel.

Spør oss gjerne om du er usikker på noe.

Velkommen!

Med vennlig hilsen oss på sjukeheimen.