Koronareglar: Arrangement og samfunnsliv

Klikk for stort bildeIllustrasjon: Regjeringen.no. TiltaksplanOversikt over gjeldande og planlagde nasjonale reglar og koronatiltak.

Frå 15. juni 2020:

 

Arrangement opp til 200 personar

Det opnast for arrangement opp til 200 personar (fra 50 personer).

Det vil ikkje bli opna for arrangement over 500 før 1. september.

Mulegheita for å auke frå 200 og opp mot 500 vil bli vurdert månandleg.

Kva er rekna som arrangement og offentleg stad?

Med arrangement meines mellom anna konsertar, seminar, varemesser, midlertidige marknader, bursdagar, bryllaup, begravelsar og religiøse samlingar. Loppemarked til inntekt for frivillige organisasjonar er ikkje omfatta.

Kva er rekna som offentleg stad?

Med offentleg stad meines ein stad bestemt for alminneleg ferdsle eller ein stad der allmennheita ferdast. Det same gjeld arrangement i lokaler og utandørs areal som lblir leigd eller lånt ut, inkludert hotell, grendahus, forsamlingshus, konferansesalar og hallar.

Regjeringen har svart på ei rekkje spørsmål knytt til arrangement og stenging av enkelte virksomheiter. Desse spørsmålea og svara til dei kan du lese hos regjeringen.no.

Antal personar i ei gruppe 

Rådet om maksimalt 20 personar med 1 meters avstand inne og ute.

Private arrangement

Anbefalt storleik for grupper i private sammenhengar er maksimalt 20 personar, og forutsett at alle held minst 1 meters avstand. Rådet gjelder for private sammenkomstar og meir uformelle arrangement, både innandørs og utandørs utan ansvarleg arrangør.

Treningssenter

Intensjon om å opne treningssenter, forutsett at helsemyndigheitene i samarbeid med bransjen har komme fram til forsvarlege smitteverntiltak.

Badeland og svømmehallar

Intensjon om å opne badeland og svømmehallar generelt for publikum, forutsett at helsemyndigheitene i samarbeid med bransjen har komme frem til forsvarlege smitteverntiltak.

Seriespill i toppfotballen

Det gjøres unntak i forskrift fra 1 meters-kravet som vil tillate seriespill i toppfotballen fra 16. juni, i tråd med forslag fra Norges Idrettsforbund som er vurdert forsvarlig av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Avstand til andre personar

Rådet om minst 1 meter avstand gjeld både innandørs og utandørs. Rådet gjeld ikkje for personar i same husstand. 

Avstandsråd for personar i risikogruppe
Personar som tilhøyrer risikogruppene kan følgje rådet om minst 1 meter avstand til andre, men gjerne halde større avstand om det er muleg. Dei bør fortsette å følgje råda for korleis dei kan beskytte seg ekstra, mellom anna ved å vere mest muleg heime og begrense antal personar ein har nær kontakt med.

 

Historiske statusar før 15. juni: 

Arrangement på offentleg stad

Det er opna for arrangement på offentleg stad for inntil 50 personar, dersom desse føresetnadene er tilstades:

 • Dette vil gjelde der kor det er muleg å halde avstand på minst 1 meter mellom personar som ikkje er i same husstand.
 • Dette er kun lov for arrangement på offentleg stad med ein ansvarleg arrangør 
 • Ein ansvarleg arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing om det skulle bli naudsynt, og for at nokon skal vere ansvarleg for at råda om avstand og smittevern kan følgjast.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidreg til at sjuke ikkje deltek på arrangementet og gjere det muleg å ivareta hygiene. 
 • Tilsette eller oppdragstakarar som står for gjennomføringa av arrangement på offentleg stad skal ikkje reknast som ein del av arrangementet. 
 • Med arrangement meines:
  • a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikkje organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
   b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsopningar, opera, ballett, teater og kino. 
   c) andre arrangement, inkludert seminar, bursdagar, bryllaup, begravelsar, religiøse samlingar og liknande.
 • Med offentleg stad meines ein stad bestemt for alminneleg ferdsel eller et stad der allmennheita ferdast. 

Karanteneplikt

Karanteneplikta er endra frå 14 til 10 døgn. Det er gjeve unntak frå karanteneplikta i seks månader for personar som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Surnadal kommune og kommunehus:

Kommunehuset er framleis stengt for besøk utan avtale på førehand.

 • Sentralbordet har vanleg opningstid mellom kl. 09.00-15.00.
 • Du kan gjere avtale med saksbehandlaren din på telefon. 
 • Skjema, dokument eller brev kan sendast elektronisk eller med vanleg brevpost. Vi minner om at ein ikkje må sende personsensitive opplysningar på e-post. 

Møteverksemd på kommunehuset:
Kommunen oppfordrar til å framleis velje digital møteverksemd. Dersom det er naudsynt med gjennomføring av fysiske møte, kan ein kontakte sentralbordet for informasjon, vilkår og rutiner for booking av møterom i kommunale bygg.

Historiske statusar

Fleire endringar i koronatiltak frå  regjeringen.no:

 • Treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand. Her er det Helsedirektoratets anbefalinger og idrettens egne retningslinjer som gjelder. Disse bør følges.
 • Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
 • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
 • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Frå og med 11. mai:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Les meir på helsenorge.no

 

Tidlegare/ historiske statusar:

Under er ein enkel illustrasjon frå Folkehelseinstituttet som forklarar reglar for avstand for å bremse smitte av covid-19. Det er ulike generelle reglar for allmenheita, ved karantene, ved isolasjon og ved luftvegssymptom. Det kom ei innskjerping 24. mars kor helsemyndigheitene sette grense ved gruppeansamlingar inntil 5 personar ute (gjeld ikkje medlemmar i same husstand). I tillegg gjeld rådet om avstand på 2 meter på jobb og minimum 1 meter inne og ute (gjeld ikkje medlemmar i same husstand). Sjå punkt under.

Illustrasjonen under er henta frå Folkehelseinstituttet sine heimesider og kan vere til nytte for å skilje mellom generelle reglar for allmenheita, reglar ved karantene, isolasjon og ved luftvegsinfeksjon.

Klikk her for å forstørre.

  Klikk for stort bildeFHI   

Oversikt over dei viktigaste tiltaka som er vidareført nasjonalt frå 24.03.2020:

Henta frå regjeringen.no

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april 2020 (kan bli forlenget)

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt. Endring: Gradvis reopning av barnehagar, småskule 1-4 trinn og yrkesfag VGS frå 20. april.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt. Endring: Gradvis og forsiktig reopning i april. Bruk bedriftshelseteneste eller ta kontakt med kommuneoverlege/næringsavdelinga i kommunen får råd om smittevern.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.Endring: Forbodet blir oppheva 20. april.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes.