Tiltak for næringslivet

næringsfondOversikt over ulike tiltak som næringsdrivande i kommunen kan dra nytte av under pandemien. 

Samla oversikt over tiltak frå regjeringa, inkludert tiltak for næringsliv, lag og organisasjonar:

Sjå datert tiltaksoversikt på regjeringen.no

Historiske tiltak:

08.10.2021: Tilskotsordning for frivilligheit og idrett

Søknadsfrist 15. november. Les meir hos Lotteri- og stiftelsestilsynet her.

06.10.2021: Kommunal kompensasjonsordning - ny runde frå regjeringa

Søknadsfrist 17. oktober. Les meir om korleis ein kan søke her.

26.03.2021: Kommunal kompensasjonsordning for verksemder i Surnadal

Søknadsfrist 30 april. Les meir om korleis ein kan søke her.

29.01.2021: Nye økonomiske tiltak for næringslivet

Les meir om nye tiltak etter pressekonferanse kl. 12 hos regjeringen.no

08.12.2020: Støtteordning til bedriftene opnar 18. januar:

Les meir på regjeringen.no

08.05.2020: Vedtak frå kommuneoverlegen: Smittevernråd og pålegg til campingplassar og gjestehamner i Surnadal kommune 

 


Lokal kompensasjonsordning:

Surnadal kommune har løyvd 1 million kroner i ekstra støttemidlar i samband med situasjonen. Vedtaket lyder som følgjer:

  1. Surnadal kommune aukar det ordinære næringsfondet med kr 1.000.000, der midlane skal øremerkast tiltak retta mot lokale bedrifter som er råka av koronakrisen. Aktuelle tiltak kan vere t.d. kompetanseutvikling, alternative/midlertidige driftskonsept og markedsaktivitet.
  2. Finansiering av auken i næringsfondet skjer med bruk av udisponert del av konsesjonsavgift, ein reserve som er opparbeidd over fleire år til krisetiltak.
  3. Surnadal kommune vil etter avtale med den enkelte bedrift gi betalingsutsetting for 2. termin 2020 av eigedomsskatten for dei som har utfordringar med å betale som følgje av koronasituasjonen. Ny betalingsdato blir lagt samtidig med 3. termin.

For å søkje på desse midlane kan ein nytte seg av det ordinære søknadsskjemaet til næringsfondet som ligg på Surnadal kommune si heimeside.
Lenke til søknadsskjema finn du her. 

Vi ønkjer at du legg med eit vedlegg kor det står noko om korleis bedrifta er råka av koronasituasjonen, kva konsekvensar og kostnader dette har ført til, og kva/kvifor ein vil søkje om støtte.

Ved eventuelle spørsmål rundt kan de gjerne ta kontakt med oss som jobbar med dette:

Karin Halle: e-post: karin.halle@surnadal.kommune.no - tlf. 416 19 200
Harald Bredesen: e-post: harald.bredesen@surnadal.kommune.no - tlf. 913 78 178

Eksterne støtteordningar for næringsdrivande:

Kompensasjonsordning.no - nasjonal søknadsportal

Regelverket for kompensasjonsordninga - Lovdata

Forskrift til lova - Regjeringen

Nasjonale tiltak etter tema - Regjeringen

Innovasjon Norge - Krisetiltak for norske bedrifter

Forskningsrådet -  Tiltak for søkarar med prosjekt eller plan om prosjekt i 2020

Møre og Romsdal fylkeskommune - Tiltakspakkar for nærings- og samfunnsliv

Oversikt over bransjevise smittevernveiledarar finn du her