Koronavaksinering

Koronavaksinering i Surnadal kommune

Klikk for stort bildeSurnadal kommune har planane klare for koronavaksinering av befolkninga vår. På denne sida vil vi fortløpande informere om organisering og gjennomføring av koronavaksinering i vår kommune.

 

Koronavaksinering i Surnadal kommune

Aktuelle nyheiter

07.01.2021: Første koronavaksine sett på sjukeheimen 

06.01.2021: Mottak av første forsending med 25 doser (5 hetteglas a min. 5 doser)

21.12.2020: Brev frå kommunen med informasjon om koronavaksinering av risikogrupper sendt til alle innbyggarar 65 år og oppover.

15.12.2020: Utsending av vaksineutstyr frå Helsedirektoratet

Kva er kommunen sitt ansvar?

Koronavaksineringsprogrammet følger ansvarsfordelinga i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sjukdommar:

 • Kommunen skal organisere vaksinasjonane slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høgast muleg vaksinasjonsdekning i målgruppene, og samtidig sørge for å halde oversikt over kven som er vaksinert. 
 • Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom dei kommunale tenestene som skal sørge for at oppgåver etter forskrifta blir utført, og eventuelle private helsepersonellutøvere som kommunen har avtale med. 
 • Kommunen skal gi nødvendig informasjon til befolkninga om vaksinasjonsprogrammet, korleis vaksinasjon er organisert lokalt og kor dei kan få gjennomført vaksinasjon 
 • Gjennomføre vaksinasjon av eiget helsepersonell
Kvifor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til dei som er mest utsett for covid-19 sjukdommen. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

Korleis verkar vaksinen?

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge utan at det er konkludert med at nytten er langt større enn risikoen. Her vil vi fortløpande informere om dokumentert effekt og mulege biverknader ved aktuell tilgjengeleg vaksine som vi får tilsendt og tilbyr.

BNT-162b2 koronavaksine (BioNTech og Pfizer)

Det er denne vaksinen som er aktuell for bruk først. Vaksinen gis i to doser og gir full effekt ei veke etter dose 2. I kliniske studier har vaksinen vist å gi 95% beskyttelse mot mild sjukdom. Kor godt vaksinen beskytter mot alvorleg sjukdom og smittespredning, samt varigheit av beskyttelse etter vaksinasjon, er foreløpig ikkje klarlagt. 

Bivierknader

Informasjon om biverknader er henta frå studier der deltakarane er fulgt opp i 6 veker etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadene oppsto 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde/moderate og gjekk over etter nokre dagar. Bivirkningar var generelt mildare blant personar ≥ 65 år. Dei vanlegaste rapporterte bivierknadene var:

 • Smerter på injeksjonsstaden
 • Trøttheit, hodepine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Eit mindre antal vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivierknader kan ikkje utelukkast.

Informasjon om vaksinen på fleire språk

Kjelde: FHI Koronavaksine

Kven vil få tilbod om vaksine først?

Klikk for stort bilde Ill: FHI I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgande prioritering: 

 1.  Bebuarar i sjukeheim
 2.  Alder 85 år og eldre
 3.  Alder 75 - 84 år
 4.  Alder 65 - 74 år og enkelte personar med høg risiko 18 - 64 år
 5.  Alder 55 - 64 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 6.  Alder 45 - 54 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 7.  Alder 18 - 44 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 8.  Alder 55 - 64 år
 9.  Alder 45 - 54 år
Korleis får eg vaksinert meg?

Informasjonsbrev - ikkje ring enno

Personar som prioriterast og er i risikogruppe vil først bli informert om tilbod om vaksinasjon i brevform. Seinare går vi ut med informasjon om korleis ein får bestilt vaksine frå kommunen. Dette gjeld alle 65+ . 

Ikkje ring fastlege for å bestille vaksine

Fastlegane har eigne lister over pasientar i risikogruppe 18 - 64 år som skal pioriterast og ivaretek desse. Fastlegane følgjer nasjonale føringar med omsyn til underliggande sjukdommar og tilstandar for rangering av prioritet. Enkelte sjukdommar/ tilstandar blir vurderte uavhengig av alder, i tråd med nasjonale råd.. Alle andre følgjer vaksinasjonsrekkefølge etter alder.

Bestilling av vaksine - vent på kunngjering for di aldersgruppe

Vi vil i kunngjere tilbod om koronavaksiner og korleis ein får bestilt vaksine til aktuelle risikogrupper, veke for veke, heilt til alle i kvar risikogruppe er vaksinerte. Dette vil ta tid. Ein må belage seg på å vere tolmodig, men klar på kort varsel. Vi startar med sjukeheimen og jobbar oss vidare nedover lista over dei 9 nasjonalt prioriterte vaksinegruppene, til vi er i mål. Kommunen har oversikt over alle personar 65+ og vil sette inn tiltak for å sikre at vi når fram med vaksinetilbod/bestilling til alle.

Kunngjeringar vil fortløpande komme på kommunen sine nettsider,  i lokalavisene Driva, Tidens Krav og på Trollheimsporten. 

Vaksinekalender

Vi vil komme med meir informasjon om tidspunkt og stad for vaksinering av ulike målgrupper basert på nasjonale prioriteringar og på antal tilsendte vaksinedoser. Følg med på vår Vaksinekalender lenger ned på denne sida.

Når startar koronavaksineringa i Surnadal?

Vi starta vaksinering av risikogrupper  i første veka av januar 2021. Sannsynlegvis vil kommunen motta fleire leveransar med eit begrensa antal vaksinedoser for etappevis vaksinering, før det kan bli aktuelt med massevaksinering av risikogrupper. Det er fleire potensielle vaksiner under utvikling og vi håpar på større forsendingar framover.

Følg gjerne med på Vaksinekalenderen under på denne sida. For bestilling av vaksine frå kommunen -  vent på kunngjeringar i lokalpressa og på kommunens nettsider.

Kommunen vil følge Folkehelseinstituttet sin plan for handtering og distribusjon av vaksiner mot covid-19. 

Vil du vite meir om koronavaksine?

Informasjonside om aktuelle koronavaksiner, og som blir kontinuerleg oppdatert av FHI finn du her.

Under kan du sjå ein film om korleis vaksinene blir godkjent for bruk.

 

Vaksinekalender

Vaksinekalender for Surnadal

Klikk for stort bildeVaksinekalender Veke for veke vaksinekalender

Kvar veke vil vi publisere status om koronavaksineringa, antal doser vi har motteke og kva for risikogruppe som blir vaksinert den aktuelle veka. Dette kjem i tillegg til kunngjeringar og innkallingar i lokalpressa.

Antal personar i risikogruppe som får tilbod om vaksine frå veke til veke,  avheng av antal doser i kvar forsending. Under er ei oppstilling av talgrunnlaget for vaksinering av risikogrupper etter alder i vår kommune. Dette er basert på tal frå Folkeregisteret pr. des. 2020.

Antal personar i risikogrupper etter alder: 

 • 85+ (1921 -  1934) = 139 personar
 • 75+ (1935 – 1944) = 437 personar
 • 65+ (1945 – 1955) = 829 personar

Totalt                       = 1405 personar

Tala inkluderar bebuarar på sjukeheimen. 

Veke 1

Klikk for stort bildeVaksinekalender  

 • Antal doser: 25  (5 hetteglas a min. 5 doser)
 • Vaksinasjonsgruppe: Risikogruppe nr 1. Bebuarar på sjukeheimen
 • Vaksinasjonsstad: Sjukeheimen
 • Antal doser sett: 34 (det kan vere muleg å få ut fleire doser pr. glas om ein unngår sprut/ søl ved utblanding/ opptrekking av doser)

Sjå den første koronavaksineringsprosessen frå A - Å 

Veke 2

Klikk for stort bildeVaksinekalender  

 • Antal doser: 15 (3 hetteglas a min. 5 doser)
 • Vaksinasjonsgruppe: Risikogruppe nr 1. Bebuarar på sjukeheimen. (I tillegg kan kommunar vaksinere prioritert helsepersonell, basert på nasjonale føringar.)
 • Vaksinasjonsstad: Sjukeheimen
 • Antal doser sett: 20
Veke 3

Klikk for stort bildeVaksinekalender 

 • Antal doser: 30 (6 hetteglas a min. 5 doser)
 • Vaksinasjonsgruppe: Gruppe 1 Bebuarar på sjukeheimen, oppstart omsorgsboligar
 • Vaksinasjonsstad: Sjukeheim, omsorgsbolig