Koronavaksinering i Surnadal kommune

Klikk for stort bildeSurnadal kommune følger planen for koronavaksinering av befolkninga vår. På denne sida vil vi fortløpande informere om organisering og gjennomføring av koronavaksinering i vår kommune. 

Informasjonsbrosjyre om koronavaksineringa i Surnadal kommune (PDF, 4 MB)

FHI Vaksineringsscenario

Koronavaksinering i Surnadal kommune

Aktuelle nyheiter

06.04.2021: Koronavaksineringa i veke 14 og 15

25.03.2021: Koronavaksinering i veke 12, 13 og 14 - oppdatering

18.03.2021: Koronavaksinering i veke 12 og i påskeveka - informasjon

08.03.2021: Koronavaksinering i veke 10 og 11 - ny informasjon

03.03.2021: Koronavaksineringa i veke 9 og 10 - informasjon

16.02.2021: Koronavaksinering i veke 6, 7 og 8 - informasjon

29.01.2021: Koronavaksinering i veke 5 - informasjon

20.01.2020: Koronavaksinering i veke 4 - informasjon

07.01.2021: Første koronavaksine sett på sjukeheimen 

06.01.2021: Mottak av første forsending med 25 doser (5 hetteglas a min. 5 doser)

21.12.2020: Brev frå kommunen med informasjon om koronavaksinering av risikogrupper sendt til alle innbyggarar 65 år og oppover.

15.12.2020: Utsending av vaksineutstyr frå Helsedirektoratet

Unngå vaksine-svindel

Hugs dette:

 • Koronavaksinen er gratis - det er INGEN eigenandel!
 • Det er svindel dersom du skulle få henvendelsar om koronavaksine mot betaling 
 • Det er svindel dersom nokon ber deg oppgi betalingsinformasjon/ kontonummer 
 • Det er kun Surnadal kommune som tilbyr koronavaksine til innbyggarane her og vaksineringa skjer kun i kommunen
 • Vi kallar deg inn på SMS ved å sende deg ei tekstmelding på mobilen som ser slik ut (telefonnummeret er til kommunens Vaksinetelefon): 

Du er prioritert for koronavaksinasjon: Logg inn på https://c19.no/vaksine for å bestille time så raskt som mulig. For hjelp til bestilling ring 91379001.

 • Dersom du mottek ein henvendelse om koronavaksine mot betaling, skal du straks avbryte og varsle politiet om hendinga. 
Kva er kommunen sitt ansvar?

Koronavaksineringsprogrammet følger ansvarsfordelinga i Forskrift om nasjonalt vaksinasjonsprogram og Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sjukdommar:

 • Kommunen skal organisere vaksinasjonane slik den finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høgast muleg vaksinasjonsdekning i målgruppene, og samtidig sørge for å halde oversikt over kven som er vaksinert. 
 • Kommunen skal sørge for å etablere rutiner for samarbeid mellom dei kommunale tenestene som skal sørge for at oppgåver etter forskrifta blir utført, og eventuelle private helsepersonellutøvere som kommunen har avtale med. 
 • Kommunen skal gi nødvendig informasjon til befolkninga om vaksinasjonsprogrammet, korleis vaksinasjon er organisert lokalt og kor dei kan få gjennomført vaksinasjon 
 • Gjennomføre vaksinasjon av eiget helsepersonell
Kvifor ta koronavaksine?

Hovedmålet med koronavaksine er å beskytte liv og helse til dei som er mest utsett for covid-19 sjukdommen. Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokre blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har enkelte andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.

Biverknader

Ingen vaksiner mot covid-19 blir godkjent for bruk i Norge utan at det er konkludert med at nytten er langt større enn risikoen. 

Aktuelle vaksiner

Bivierknader generelt

Alle vaksiner kan gi biverknader. Informasjon om biverknader er henta frå studier der deltakarane er fulgt opp i 6 veker etter 2. dose. Dei aller fleste biverknadene oppsto 1-2 dagar etter vaksinasjon, var milde/moderate og gjekk over etter nokre dagar. Bivirkningar var generelt mildare blant personar ≥ 65 år. Dei vanlegaste rapporterte bivierknadene var:

 • Smerter på injeksjonsstaden
 • Trøttheit, hodepine, muskelsmerter, frysningar, leddsmerter, feber

Eit mindre antal vaksinerte kan få meir kraftige lokale og systemiske biverknader. 

Frå studia som er gjort til no er det god kunnskap om vanlege og mindre vanlege biverknader i gruppene som har fått vaksine. Sjeldne bivierknader kan ikkje utelukkast.

Kjelde: FHI Koronavaksine

Når skal ein kontakte lege etter AstraZeneca-vaksinasjon?

Klikk for stort bildeUtslett man bør vøre oppmerksom på. Foto: Petter Brandtzæg, Ullevål Etter AstraZeneca-vaksinasjon skal ein kontakte lege/legevakt ved:

 • Kraftig aukande sjukdomsfølelse (for eksempel vedvarande og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varar meir enn tre dagar
 • Uforklarlege blåmerker eller små raude/blåraude prikkar som ikkje forsvinn når du trykker på dei med eit glas (sjå illustrert ved bilde)
 • Teikn på slag eller annan alvorleg sjukdom 

Dei som eventuelt har slike symptom, vil bli vurdert av legevakt (telefon 116 117) og eventuelt henvist vidare til sjukehus om nødvendig.

Dersom du opplever uventa, kraftige eller langvarige symptom som du trur skuldast vaksinen bør du kontakte lege eller anna helsepersonell for vurdering og råd.

Kjelde: FHI (14.03.2021)

Vaksinen er sett på vent. Omlag 290 personar (hovudsakleg helsepersonell) er vaksinerte med denne vaksinen i Surnadal kommune.

Kven vil få tilbod om vaksine først?

Klikk for stort bilde Ill: FHI I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som er anbefalt koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringen gitt følgande prioritering: 

 1.  Bebuarar i sjukeheim
 2.  Alder 85 år og eldre
 3.  Alder 75 - 84 år
 4.  Alder 65 - 74 år og enkelte personar med høg risiko 18 - 64 år
 5.  Alder 55 - 64 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 6.  Alder 45 - 54 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 7.  Alder 18 - 44 år med underliggande sjukdom/ tilstand
 8.  Alder 55 - 64 år
 9.  Alder 45 - 54 år
Innkalling og bestilling

SMS-innkalling med tilbod om vaksine

Kvar veke kallar vi inn personar på SMS med ei tekstmelding og lenke til påmelding, alt etter kor mange vaksiner vi får tilsendt. Etter at du har fått SMS frå oss kan du logge deg inn med elektroniskID på nettsida c19.no og takke ja eller nei. Det fungerar akkurat som når du loggar deg på nettbanken din.

Be gjerne pårørande eller nokon du kjenner godt om hjelp. Det går fint an for andre logge seg inn med sin BankID og bestille for andre så lenge ein oppgir rett personnummer og telefonnummer til den som har motteke SMS-innkallinga.

Vi åtvarar mot å dele passord og brukarnamn med andre. Det går ikkje an å bestille vaksine før ein har fått SMS-innkalling frå oss med tekstmelding på mobilen sin.

Når du har takka ja får du tildelt oppmøtetid, stad og sete du skal sitte på under vaksineringa. Du blir møtt av vaksinevertar i døra på Surnadal kulturhus. Ha på munnbind og overdel med ermer som er lette å brette opp. Det heile tek omlag ein time.

Ver obs på vaksine-svindel

Dersom du skulle få henvendelsar om koronavaksine kor du får tilbod om å snike i vaksineringskøen mot betaling, er dette svindelforsøk. Vi vil aldri be deg oppgi betalingsinformasjon - vaksinen er gratis! Det er kun kommunen som tilbyr koronavaksiner til innbyggarane og ein kan skal kun besvare SMS-tilbod frå oss via nettsida c19.no eller ved å ringe kommunen sin Vaksinetelefon.  

Vaksinetelefon: 913 79 001

Dersom du har fått SMS-innkalling ikkje har nokon til å hjelpe deg, eller du må utsette vaksinen og treng råd, kan du ringe vår Vaksinetelefon måndag-fredag mellom kl. 09.00- 15.00.

Ingen blir gløymt

Dersom vi ikkje høyrer frå den som har motteke SMS-innkalling, ringer vi vedkommande opp. Ingen vil bli oversett eller gløymt.

Når skal du kontakte fastlege

Dersom du er usikker på om du kan ta vaksinen av medisinske årsakar, er det lurt å rådføre seg med fastlege.

Fastlege i annan kommune

Er du i risikogruppe med tilleggssjukdom og har fastlege i annan kommune, må du be fastlegen din om å melde frå om dette til Vaksinetelefonen i Surnadal kommune.

Informasjon på kommunen sine nettsider og i lokalpressa

Vi vil informere om kor mange i kva for aldersgruppe som får tilbod vaksine, veke for veke, heilt til alle er vaksinerte. Dette vil ta tid. Ein må belage seg på å vere tolmodig. Informasjon vil komme på kommunen sine nettsider, FB-side og i lokalavisene.

Vaksinekalender

 Følg med på vår Vaksinekalender lenger ned på denne sida.

Eigenerklæringsskjema og sjekkliste

Før du takkar ja til vaksine-innkallinga ber vi deg gå gjennom alle spørsmåla i eigenerklæringsskjemaet du har fått. Ta med deg dette skjemaet til vaksinasjonsstaden, det vil bli brukt til å dokumentere vaksinasjonen din. Om du ikkje har det med, får du likevel vaksinert deg. 

Eigenerklæringsskjemaet finn du på FHIs nettsider her.

FHI har også utarbeidd ei sjekkliste som du gjerne kan lese dersom

 • du har auka blødningstendens
 • du har alvorleg allergi
 • du er i risikogruppe og er gravid
 • du brukar betablokkarar

Sjekkliste finn du på FHIs nettsider her

Vil du vite meir om koronavaksine?

Informasjonside om aktuelle koronavaksiner, og som blir kontinuerleg oppdatert av FHI finn du her.

Under kan du sjå ein film om korleis vaksinene blir godkjent for bruk.

Når startar koronavaksineringa i Surnadal?

Vi starta vaksinering av risikogrupper første veka av januar 2021. Sannsynlegvis vil kommunen motta fleire leveransar med eit begrensa antal vaksinedoser for puljevis vaksinering før det kan bli aktuelt med større massevaksinering. Det er fleire potensielle vaksiner under utvikling og vi håpar på større forsendingar framover. Ein kan ikkje sjølv velge mellom vaksiner. 

Kommunen vil følge Folkehelseinstituttet sin plan for handtering og distribusjon av vaksiner mot covid-19. Her er FHI sine prognoser for vaksineringstempoet i Norge.

 

Vaksinekalender

Vaksineringsstatus for Surnadal

Klikk for stort bildeVaksinekalenderVeke for veke vaksinekalender

Kvar veke vil vi publisere status om koronavaksineringa, antal doser vi har motteke og kva for risikogruppe som blir vaksinert den aktuelle veka. Dette kjem i tillegg til SMS-innkalling og informasjon i lokalpressa.

Antal vaksinerte etter veke 13 (inkludert helsepersonell): 

Totalt antal vaksinerte: 910 Fullvaksinerte: 342

Under er ei oppstilling av talgrunnlaget for vaksinering av risikogrupper etter alder i vår kommune. Dette er basert på tal frå Folkeregisteret. Tala inkluderar bebuarar på sjukeheimen. 

Antal personar i prioriterte aldersgrupper (risikogruppene kjem i tillegg): 

 • 85+ (xxxx - 1935) = 161 - ferdig
 • 75+ (1936 - 1945) = 490 - sluttfase
 • 65+ (1946 - 1955) = 765  - pågår
 • Totalt                     = 1416 personar

FHI Vaksineringsscenario

Veke 1

Klikk for stort bildeVaksinekalenderVaksinering med dose 1 

 • Antal dose 1: 25  (5 hetteglas a min. 5 doser)
 • Vaksinasjonsgruppe: Risikogruppe nr 1. Bebuarar på sjukeheimen
 • Vaksinasjonsstad: Sjukeheimen
 • Antal dose 1 sett: 34 (det kan vere muleg å få ut fleire doser pr. glas om ein unngår sprut/ søl ved utblanding/ opptrekking av doser)

Sjå den første koronavaksineringsprosessen frå A - Å 

Veke 2

Klikk for stort bildeVaksinekalenderVaksinering med dose 1  

 • Antal dose 1: 15 (3 hetteglas a min. 5 doser)
 • Vaksinasjonsgruppe: Risikogruppe nr 1. Bebuarar på sjukeheimen. (I tillegg kan kommunar vaksinere prioritert helsepersonell, basert på nasjonale føringar.)
 • Vaksinasjonsstad: Sjukeheimen
 • Antal dose 1 sett: 20
Veke 3

Klikk for stort bildeVaksinekalenderVaksinering med dose 1

 • Antal dose 1: 30 (6 hetteglas a min. 5 doser)
 • Vaksinasjonsgruppe: Gruppe 1 Bebuarar på sjukeheimen, oppstart omsorgsboligar
 • Vaksinasjonsstad: Sjukeheim, omsorgsbolig
Veke 4

Klikk for stort bildeVaksinekalender

Vaksinering med dose 2 og nye med dose 1: 

 • Antal dose 1: 25-30 (5 hetteglas a min. 5 doser)
 • Målgruppe for dose 1: Heimebuande personar 85+ som blir oppringt av kommunen innan tysdag 26. januar
 • Vaksinasjonsstad dose 1: Surnadal kulturhus
 • Antal dose 2: 34  (frå veke 1: Sjukeheimen)

Sjå meir informasjon om vaksineringa i veke 4 

Veke 5

Klikk for stort bildeVaksinekalender Vaksinering dose 2 + dose 1

 • Antal doser: 17 hetteglas a min 5 doser
 • Antal dose 1: 
 • Dose 2 til tidlegare vaksinerte
 • Målgrupper for vaksinering: Heimebuande 85+ og utvalde helsepersonell

Sjå FHI for oversikt over totalt antal vaksinerte i kommunen.

Veke 6

Klikk for stort bildeVaksinekalenderAntal forventa doser: 100 (dose 1 + dose 2)

Målgruppe for vaksinering: Heimebuande 85+ og forsiktig oppstart gruppe 3 (75+ til 84 år)

Vaksinasjonsstad: Surnadal kulturhus, 12. februar

Dei som er aktuelle for vaksinering i veke 6, har allereie fått innkalling på SMS.

Status: I alt 78 personar fekk sett dose 1 under fellesvaksineringa på kulturhuset fredag 12. februar. I tillegg har ei gruppe personar fått dose 2, samt at vi har vaksinert enkelte helsepersonell.

 

Veke 7

Klikk for stort bildeVaksinekalender Antal forventa doser: 75 (dose 1+ dose 2)

 • Målgruppe for vaksinering: Heimebuande 85+ og 75+
 • 23 personar skal ha dose 2 og 67 personar får dose 1
 • Vaksinasjonsstad: Surnadal kulturhus, 19. februar
 • Dei som er aktuelle for vaksinering i veke 7 får ei innkalling med SMS på mobilen sin i løpet av fredag 12. februar og skal bekrefte vaksinasjon via c19.no eller ved å ringe Vaksinetelefonen kl. 09 - 15. Det er tidsnok å ringe rett etter helga.
Veke 8

Klikk for stort bildeVaksinekalenderAntal forventa doser: Kun til dose 2

 • Aktuell vaksine: Pfizer/BioNTech
 • Målgruppe for vaksinering: Kun personar 85+ med dose 2.
 • Ingen nye personar blir kalla inn til dose 1 denne veka.
 • Dei som skal ha dose 2 får ei påminning på mobilen sin om dette dagen før.
 • Vaksinering av helsepersonell under 65 år med vaksinen AstraZeneca.
Veke 9

Klikk for stort bildeVaksinekalenderKun innkalling til dose 2

 • Aktuell vaksine: Pfizer/BioNTech
 • Målgruppe for vaksinering: Kun personar 85+ med dose 2.
 • Ingen nye personar blir kalla inn til dose 1 denne veka.
 • Dei som skal ha dose 2 får ei påminning på mobilen sin om dette dagen før.

 

Veke 10

Klikk for stort bildeVaksinekalender Kun innkalling til dose 2 for personar i gruppe 3 (75 - 84 år)

 • Ca 78 personar får vaksine frå BioNTech/Pfizer med dose 2. -  som planlagt.

Planlagt vaksinering med AstraZeneca i gruppe 5 denne veka vart avlyst . FHI har sett vaksinering med denne vaksinetypen på vent. Dei det gjeld har fått beskjed på SMS.

Veke 11

Klikk for stort bildeVaksinekalender Målgruppe for innkalling: Gruppe 3 (75-84 år) f. 1939

Vaksinetype: BioNTech/Pfizer

 • Omlag 80 personar i gruppe 3 får innkalling til dose 1 
 • Hugs å ta med ferdig utfylt eigenerklæringsskjema. Du har fått dette tilsendt. Digital versjon av skjemaet finn du i menyen oppe på denne nettsida.
 • I tillegg er det innkalling til dose 2 for ei mindre gruppe
 • Stad: Surnadal kulturhus

 

 

 

Veke 12

Klikk for stort bildeVaksinekalender Vaksinering av gruppe 3: 1940 -42-modellane får innkalling på SMS.

Vaksinetype: BioNTech/Pfizer

Surnadal kulturhus: Bruk Hovudinngang (A).. Vaksineringa er flytta inn i Svorkasalen på Kulturhuset.

Hugs 2 meter avstand og bruk munnbind.

 

Veke 13 - påskeveka

Klikk for stort bildeVaksinekalender Vaksinering i gruppe 3: 1943-modellane får innkalling og dei fleste i dette årskullet blir vaksinert til påske.

 • Vaksinetype: BioNTech/Pfizer
 • Stad: Surnadal kulturhus - NB vaksineringsdag onsdag 31. mars
Veke 14

Klikk for stort bildeVaksinekalender Målgruppe: Gruppe 3 (75 - 84 år) 1944-modellane 

Vaksinetype: BioNTech/Pfizer

Stad: Surnadal kulturhus, 9. april.

Hugs eigenerklæringsskjema, hald 2 meter avstand og bruk munnbind.

 

Veke 15

Klikk for stort bildeVaksinekalender Målgruppe for vaksinering: I hovudsak gruppe 4 (65 - 74 år), samt risikogruppe (18 - 64 år).

Vaksinetype: BioNTech/Pfizer

Tid og stad: 16. april på Surnadal kulturhus. Bruk inngangen du fekk oppgjeve på SMS.

Hugs å ha på munnbind og ta med utfylt eigenerklæringsskjema. Du finn skjemaet i menyen over på denne sida.

IFor meir informasjon om innkalling og påmelding, sjå denne artikkelen.

Veke 16

Klikk for stort bildeVaksinekalenderMålgruppe for vaksinering: Gruppe 4 (65 - 74 år) og personar 18 - 64 med sjukdommar som gir forhøga risiko.

Vaksinetype: Vaksinering kun med vaksinen frå BioNTech/Pfizer

Antal vaksinedoser: 162

Stad: Surnadal kulturhus, bruk inngangen du får oppgjeve på SMS. 

Hugs å ta med eigenerklæringsskjemaet du fekk tilsendt i posten og legitimasjon.

Oppmøte maks 15 minutt før avtalt tidspunkt.

 

Kontaktinformasjon

Vaksinetelefon Surnadal
Mobil 913 79 001

Måndag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Gunn Inger Bredesen
Einingsleiar Helse og familie
E-post
Mobil 481 22 549