Oppdatering: Forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19

Klikk for stort bildeFoto: CDC, Alissa Eckert

Frå 20. april er hyttefolket velkomne attende til Surnadal. Korona-situasjonen er langt i frå over og vi ber alle om å følge gjeldande smittevernreglar og vere forsiktig når ein kryssar kommunegrensene.

Kjære hyttefolk og eigarar av fritidseigedommar i Surnadal! Vi ønskjer dykk alle hjarteleg velkomne attende til Surnadal når korona-situasjonen er over. Forskrifta er endra 19. mars 2020 og lyder no slik:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. mars 2020 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-3 og § 7-12, jf. § 1-2 tredje ledd. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. Endringer: Endret ved forskrift 19 mars 2020 nr. 355

§ 5.Forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

 Sjå heile forskrifta i  Lovdata