Historikk over tidlegare statusoppdateringar i BHG/skular i Surnadal

Oversikt bakover i tid under korona-situasjonen:

Oppstart i barnehage og skule hausten 2020

Sjå informasjonsside om oppstart i barnehage og skule hausten 2020 her.

Opningstider i barnehagane og SFO:

02.06.2020: Ny utvida opningstid
Frå tysdag 02.06.20 blir alle barnehagane og SFO - tilboda i heile kommunen med unntak av Stangvik oppvekstsenter, opne frå kl. 07.00 til 16.00. Stangvik oppvekstsenter er ope frå kl. 07.30 til 16.30.

For barn med foreldre i samfunnskritiske funksjonar, kan de ta kontakt med eigen barnehage/SFO om andre behov.

29.05.2020: Sjå brev til heimane om ny utvida opningstid i BHG/SFO og skuleskyss

20.08.2020: Smittevern: Når skal barn før fylte 10 år ikkje møte i barnehage, SFO og skule?

Det er ikkje lett å skilje mellom vanlege symptom på forkjølelse, influensa og koronavirus. Difor er det så viktig å få avklart oppståtte luftvegssymptom og at vi praktiserer felles reglar for oppmøte i barnehage/SFO og skule i tråd med nasjonale råd.

På bakgrunn av ei rekkje henvendelsar har vi i samråd med legesenteret utarbeidd felles reglar for når barn som ikkje er fylt 10 år skal sendast heim eller haldast heime frå barnehage, SFO og skulen - og når dei kan komme tilbake. Sjå her.

Frå måndag 18.05.20 blir opningstida i barnehagane og SFO i Surnadal kommune kl.07.30 til 15.00. Informasjon om nye opningstider er sendt til førsette. Les informasjonsskriv til føresette her.

Aktuell reopning 5.-10. trinn i veke 20

Smittevernreglane skal følgjast, noko som kan bety at ikkje alle kan starte opp same dag eller vere på skulen samstundes. Føresette har fått informasjonsskriv frå skulane om planar for oppstarten. 

Reopning 5.-10. trinn i Surnadal kommune
Surnadal kommune følgjer dei nasjonale retningslinene ved opninga av 5.-10. trinn og vaksenopplæringa.  Smittevernreglane skal følgjast og difor kan ikkje alle starte opp på same dag eller vere på skulen samstundes. I alle fall ikkje den første veka. Elevar og føresette har fått informasjon om praktiske detaljar og innhald under oppstartveka. Alle skal følgje normal skuleskyss om dei ikkje får beskjed om anna. Dei dagane trinna ikkje er fysisk på skulen skal dei ha fjernundervisning. Barnetrinna har kortdagar første veka.

Oppstartsveka ser slik ut:

Måndag 11.05:   Fjernundervisning 5.-10. trinn
Tysdag 12.05:    Oppstart alle barneskular 5.-7. trinn og ungdomsskulen 10. trinn
Onsdag 13.05:   Oppstart 9. trinn + skule 5.-7. trinn
Torsdag 14.05:   Oppstart 8. trinn + skule 5.-7. trinn
Fredag 15.05:    Skule 10. trinn + 5.-7. trinn

SFO
Det vil vere redusert opningstid for SFO frå kl. 08.00-14.30 i oppstartsveka. Føresette i ein samfunnskritisk funksjon kan ta kontakt med skulen for eigen avtale. Opningstider i SFO for neste veke vil bli avgjort ved slutten av oppstartsveka. Når det gjeld foreldrebetaling og reduserte opningstider, ventar kommunen framleis på ei avklaring frå fylkesmannen kring dette punktet.

 

Tidlegare reopningar

07.04.2020: Regjeringa har tysdag 07.04.20 bestemt at barnehagane i heile landet gradvis skal opnast igjen frå måndag 20.04.20. Det same gjeld for skulane, som gradvis blir opna frå måndag 27.04.20. Da blir skulane opna for 1.- 4. trinn og SFO. For 5.- 10.trinn blir opplæringa framleis gjeve som fjernopplæring. For barn som har særskilde behov, vil det framleis vere dagtilbod uavhengig av alder. 

Skule/SFO 1.-4. trinn

Alle barneskulane i kommunen blir opna for 1.- 4. trinn og SFO frå måndag 27.04.20. Undervisningstida og skuleskyssen vil gå som normalt. SFO vil vere opne frå kl. 08.00 til 14.30 kvar dag i den første veka. Det vil bli gjeve eit trygt og godt tilbod til alle elevane på 1.- 4.trinn og i SFO.

Sjå informasjonsside for opning skule/SFO her.

Barnehagane

Oppstartsdato for barnehagane i Surnadal kommune er tysdag 21. april. Føresette får informasjon om oppmøtetid og korleis barnehagekvardagen blir.

20.04.2020: Sjå kriteria for kven som skal teste seg for covid-19

17.04.2020: Sjå informasjonsbrev frå kommunen til føresette i barnehagane (PDF, 421 kB)

16.04.2020: Sjå informasjon til barnehageforeldre og veiledar for smittevern her.

Ei gradvis reopning byggjer på ein rapport frå ei nasjonal ekspertgruppe om tiltak på skule- og barnehageområdet under koronautbrotet våren 2020. 

Oversikt over rapportar som er lagt til grunn for ei gradvis reopning og normalisering av samfunnet:

Surnadal kommune har tillit til dei vurderingane som regjeringa har gjort. Dette er eit ledd i normaliseringa av kvardagen til barna våre.

Det skal utarbeidast nasjonale rettleiarar for hygienetiltak i barnehagane og skulane. For barnehagane kjem rettleiaren torsdag 16.04.20 og for skulane måndag 20.04.20.

Surnadal kommune følgjer dei nasjonale retningslinene, og er godt i gang med å planlegge ei gradvis reopning av barnehagane og skulane for 1.- 4.trinn og SFO. Vi vil sende ut meir informasjon når rettleiarane er komne, om korleis den praktiske oppstarten blir. Det skal vere trygt å sende barna til barnehagen og skulen.

Dei viktigaste hygienetiltaka er framleis:

  • God handhygiene
  • Unngå å hoste og nyse
  • Halde avstand

Dette gjeld i heimane, i barnehagane og skulane. For barn som tilhøyrer risikogruppa eller har nokon du bur saman med som tilhøyrer risikogruppa, blir det for elevane framleis fjernopplæring. Det er fastlegane som gjer desse vurderingane.

Har du spørsmål, ta kontakt med din barnehage eller skule.

Tidlegare statusoppdateringar barnehage og skule:

12.03.2020: Stenging av skular, utdanningsinstitusjonar og barnehagar er ein nasjonal dugnad med omgripande tiltak innan ein førebels tidsperiode frå kl. 18.00 12.mars- 26. mars.

24.03.2020: Tiltaka er forlenga nasjonalt til og med 13. april og kan bli ytterlegare forlenga.

25.03.2020: Regjeringa har beslutta å avlyse alle skriftlege og munnlege eksamenar på 10. trinn og alle skriftlege eksamenar i vidaregående skule våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen vert avlyst. Les meir her.

For elevar ved Surnadal ungdomsskule:

Elevane får tilbod om fjernundervisning. Det er oppretta kontakt på Teams (ein app dei finn når dei loggar seg på i office.com) mellom elevar og kontaktlærar. Arbeidsplan blir lagt ut måndag 16. mars. Kontaktlærar tek kontakt med elevar kl. 09.00 via Teams kvar dag. Skulen har FB-grupper for trinna som føresette og bør følgje med på.

For elevar ved barneskulane:

Elevane vil få tilbod om fjernundervisning. Det blir oppretta kontakt på Teams (ein app dei finn når dei loggar seg på office.com) mellom elevar og kontaktlærar. Mange har fått arbeidsoppgåver allereie. Dersom kontaktlærar brukar FB-gruppe i dialog med føresette, er det nok lurt å følge med litt der. Skuletida startar kvar dag kl. 09.00 i Teams.

For meir informasjon om stenging av barnehagar, skular og utdanningsinstitusjonar, og kven som har krav på barnepass eller tilbod på skule, sjå

Helsedirektoratet si heimeside