Avløysartilskot

Avløysarordningane omfattar

  • tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med vidare
  • tilskot til avløysing ved ferie og fritid

Tilskot kan du få for dokumenterte, faktiske utgifter til avløysing i perioden du søker tilskot for.

 

Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med vidare 

Søknadsskjema for tilskot til avløysing ved sjukdom m.v. Til søknaden skal du legge ved dokumentasjon for 

  • at den avløste jordbrukeren var i en situasjon som gir rett til tilskudd
  • utgiftene til avløsningen (lønn til egen ansatt avløser trenger ikke å dokumenteres dersom a-meldingen er sendt inn korrekt)

Denne dokumentasjonen er det lurt å ha klar når du registrerer søknaden.

Jordbruksføretak registrert i Foretaksregisteret som driver vanleg jordbruksproduksjon, kan søkje om tilskot til avløysing ved bondens sykdom eller svangerskap, når bonden har sjukt barn, og i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse. Dør bonden, kan etterlatt ektefelle, samboer, forelder eller barn søke om tilskot til avløsning for inntil 8 veker etter dødsfallet.

Les meir om ordninga hos landbruksdirektoratet

 

Sjukepengar frå NAV

Frå dag 17. gjeld også sjukepengeordninga. Den skal sørgje for at jord- og skogbrukarar får utbetalt sjukepengar rekna ut frå 100 prosent av sjukepengegrunnlaget frå 17. dag av sjukemeldingsperioden. NAV forvaltar sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar som ein del av si vanlege sjukepengeforvalting, og du må sende søknaden til NAV. 

Tilskot til avløsning ved ferie/fritid

Tilskotet skal legge til rette for at husdyrbrukarar skal kunne få ferie, ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider gjennom å bidra til finansiering av innleie av arbeidskraft. NB! Avløysar må være fylt 15 år!

Tilskotet, som er ei refusjonsordning, blir rekna ut på grunnlag av satsar pr dyr etter dyretal ved søknad om produksjonstilskot. 

Du kan søke om tilskot til avløysing til ferie og fritid som ein del av søknaden om produksjonstilskot i oktober.

Rekneark for å rekne ut kor mykje du kan få i maksimalt tilskot til avløysing ved ferie og fritid, legg som lenke til høgre på sida her.

Meir informasjon:

På heimesida til landbruksdirektoratet

Ordningane blir regulert i  «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» og «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv

Satsane på tilskota kjem fram i Jordbruksavtalen som du finn på Landbruksdepartementets sider om jordbruksoppgjeret..

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 95 25 93 60

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00