Avløysartilskot

Avløysarordningane omfattar

  • tilskot til avløysing ved ferie og fritid
  • tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med vidare

Tilskot kan du få for dokumenterte, faktiske utgifter til avløysing i perioden du søker tilskot for.

Korleis søke om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel med vidare ?

Søknadsskjema for tilskot til avløysing ved sjukdom m.v.

Tilskotet skal bidra til å finansiere avløysing på gardar med husdyrproduksjon eller heilårs veksthusproduksjon når brukaren som følge av sjukdom eller anna ikkje kan delta i arbeidet på garden.

Ordninga skal også bidra til å finansiere avløysing på gardar med planteproduksjon eller honningproduksjon når brukaren som følge av sjukdom eller anna ikkje kan delta i arbeidet på garden i onnetida (15.04 – 01.10).

Søkar kan få tilskot ved

  1. Sjukdom
  2. Svangerskap/fødsel
  3. Adopsjon av barn under 15 år
  4. Følge av sjukt barn til behandling
  5. Dødsfall

NB! Avløysar må være fylt 15 år og ikkje vere ektefelle/sambuar.

Søknadsfristen er eit år etter siste dag i perioden du søkjer tilskot for.

Krav til søkar

Du må ha hatt næringsinntekt frå garden på minst halvparten av grunnbeløpet i folketrygda (1/2 G), som pr. 2018 er kr. 48.442 i året.

Dersom begge ektefellane har arbeid på bruket er det svært viktig at det blir ført minst ein halv G inntekt på kvar. På den måten får begge rett til sjukepengar.

Frå dag 17. gjeld også sjukepengeordninga. Den skal sørgje for at jord- og skogbrukarar får utbetalt sjukepengar rekna ut frå 100 prosent av sjukepengegrunnlaget frå 17. dag av sjukemeldingsperioden. NAV forvaltar sjukepengeordninga for jord- og skogbrukarar som ein del av si vanlege sjukepengeforvalting, og du må sende søknaden til NAV.

Sjukepengar til jordbrukere og reindriftsutøvere

Skjema NAV 08-35.01 Inntektsopplysninger for selvstendig næringsdrivende og/eller frilansere

Adresse til innsending av krav om sjukepengar per post.

Les meir om avløysing ved sjukdom vidare hos  landbruksdirektoratet.

 

Tilskot til avløsning ved ferie/fritid

Tilskotet skal legge til rette for at husdyrbrukarar skal kunne få ferie, ordna fritid og hjelp til avlastning i onnetider gjennom å bidra til finansiering av innleie av arbeidskraft. NB! Avløysar må være fylt 15 år!

Tilskotet, som er ei refusjonsordning, blir rekna ut på grunnlag av satsar pr dyr etter dyretal ved søknad om produksjonstilskot. 

Du kan søke om tilskot til avløysing til ferie og fritid som ein del av søknaden om produksjonstilskot i oktober.

Rekneark for å rekne ut kor mykje du kan få i maksimalt tilskot til avløysing ved ferie og fritid, legg som lenke til høgre på sida her.

Meir informasjon:

Ordningane blir regulert i  «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» og «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv

Satsane på tilskota kjem fram i Jordbruksavtalen som du finn på Landbruksdepartementets sider om jordbruksoppgjeret..

Kontaktinformasjon

Elin Moen Lysø
Rådgjevar landbruk
E-post
Mobil 952 59 360

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00