Tilskot til tiltak i beiteområder

Formålet med tilskotet er å leggje til rette for best muleg utnytting av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremje fellestiltak i beiteområda.

Tilskot til tiltak i beiteområder skal bidra til god beitebruk gjennom infrastruktur i beiteområda. Det kan søkast om både planleggings- og tilretteleggingstiltak i tillegg til investeringar knytt til utmarksbeita.

Søknadsfristen er i 2020 25.mai.

Søknadar sendast inn digitalt via:  ID-porten/Altinn.

Det er først og fremst beitelag og andre former for organisert samarbeid som blir prioriterte for tilskot. I område der det er berre ein brukar att som driv med utmarksbeiting, kan det unntaksvis også løyvast tilskot til enkeltføretak.

Tilskot til investeringar Døme på faste og mobile investeringstiltak som kan få tilskot:

 • Sperregjerde som skal hindre beitedyr i å komme ut av beiteområdet, eller for å avgrense beiteområdet mot veg, busetnad og samanhangende jordbruksområde.
 • Ferister 
 • Bruer 
 • Gjetarhytter
 • Sanke- og skiljeanlegg
 • Anlegg/rydding/utbetring av driftevegar
 • Saltsteinsautomatar
 • Transportprammar
 • Elektronisk overvakingsutstyr

Tilskot til planleggings- og tilretteleggingstiltak Det kan også løyvast tilskot til ulike typar prosjekt som rettar seg mot organisering og tilrettelegging av utmarksbeite for god og effektiv beitebruk. Dette kan bl.a. omfatte

 • Planlegging og prosjektering av faste installasjonar
 • Ny/endra organisering av beitelag og utmarksbeiteområde
 • Samarbeidstiltak mellom beitelag, mellom dyreslag

 • Prosjektretta arbeid for stimulering til auka beitebruk og rasjonell utnytting av beita

 • Tidsavgrensa utprøving av nytt utstyr som kan bidra til effektiv og god beitebruk
 • Utarbeiding av beitebruksplan, tiltaksplan, beredskapsplan mv. for utmarksbeite
 • Vegetasjonskartlegging 

Meir informasjon

Du kan lese meir om ordninga på Landbruksdirektoratets nettsider.

Forskrift om tilskot til tiltak i beiteområder