Transport av funksjonshemma person

Etter søknad kan det gis løyve til bruk av snøskuter for transport av funksjonshemma person til privat hytte, og her finn du nærare opplysningar om ordninga og søknadsskjema. Nedst finn du ein framgangsmåte for å lage kart som skal leggast ved søknaden.

Det er §5b i nasjonal forskrift som opnar for dette transportføremålet. Verd å merke seg om ordninga:

  • Kan berre gis ved varig funksjonshemming. Personar som er bevegelseshemma på grunn av alder eller midlertidig sjukdom kjem ikkje inn under denne regelen.
  • Legeerklæring skal leggast ved kvar gong det blir søkt.
  • Det skal søkast i den funksjonshemma personen sitt namn og han eller ho blir også innehavar av løyvet. Inntil 2 andre personar kan vera ledsagar på snøskuteren.
  • Jfr. Surnadal kommune sine retningsliner for motorferdsel i utmark blir det gitt 10 tur-retur til hytte pr. vintersesong med snøskuter til dette føremålet.

Dersom du også skal søkje om transport av bagasje, utstyr og ved til hytte skal det gjerast på eige skjema.
 

Kart til søknad om motorferdsel i utmark

For best muleg dokumentasjon skal det følgje eit kart med alle søknadar om motorferdsel i utmark. Her skal  omsøkt køyretrase markerast, eventuell start- og landingspunkt ved bruk av helikopter.

Her er link til eit kartprogram med ein enkel teikne- og utskriftsfunksjon. Kartet blir lagra i A4-format og skal leggast ved det elektroniske søknadsskjemaet som PDF-fil.   

Framgangsmåte

  • Zoom inn slik at du ser området du skal køyre i så detaljert som muleg.
  • Vel Verktøy oppe i venstre hjørne. Vel så Tegne. Vidare klikkar du på Linje.
  • Klikk så i startpunktet, og vidare fleire stadar i køyretraseen. Dobbeltklikk der køyretraseen sluttar.
  • Vel så Lagre og skriv ut. Pass på at køyretraseen ligg innafor A4-arket som er det lyse feltet midt på skjermen. Skyv eventuelt slik at han kjem innafor.
  • Vel Skriv ut og lagre fila.