Endring og oppseiing av plass på SFO

Oppseiingsfristen er 1 månad frå den 1. i månaden etter oppseiingsdato. Dette inneber at det blir kravd full foreldrebetaling i den månaden oppseiinga blir motteke og den påfølgjande månaden.

Oppseiing av plass med verknad etter 1. april i SFO-året blir ikkje godteke. Dette inneber at for å sleppe å betale ut SFO-året må ein seie opp plassen før 1. mars.

Endring eller oppseiing av plass på SFO