Integreringsarbeidet i Surnadal kommune

Mål for integreringsarbeidet i Surnadal kommune

Surnadal kommune legg forholda til rette for ein naturleg og positiv integrering i lokalsamfunnet, samtideg som vi ønsker å styrke innvandrernes moglegheit for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og å gjere dei økonomiske sjølvstendig.

Integreringstenesta skal busette og integrere flyktningar lokalt. Kommunen tek i mot flyktningar etter forespørsel frå Integrerings–og mangfoldsdirektoratet – IMDi og kommunestyrevedtak.

Den enkelte flyktning skal kjenne seg sett og verdsatt i møte med alle kommunens ansatte. Kommunen har et aktivt samarbeid med idrettslag og fleire ulike frivillige organisasjoner.

 

Oppfølging av flyktningar i og utenfor Introduksjonsprogrammet. Integreringstenesta har ansvar for den individuelle oppfølging, støtte og veiledning av bosatte flyktningar.  Dette gjeld både dei som er i introduksjonsprogrammet (18 - 55 år) og deres familiemedlemmar, samt flyktningar som ikkje er deltakar i programmet. Oppfølgingsarbeidet begrenses til fem år etter busetting i kommunen.

Kontaktinformasjon

Olav Bergheim
Einingsleiar Vaksenopplæring og integrering
E-post
Mobil 482 96 315

Åpningstider

Telefontid: 09:00 - 15:00
Kontortid:  09:00 - 15:00

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL