Informasjon om rehabiliteringa av Follsjø og Gråsjø dammar

Klikk for stort bilde Statkraft Energi AS Arbeidet med å forsterke Follsjø og Gråsjø dammar vil foregå frå tida etter påske 2021 til  hausten 2025.  

Dette skriv Statkraft Energi om arbeidet som skal utførast:

Om dammene

Dammene er en del av Trollheimutbyggingen og ble bygget i perioden 1964 til 1969 med oppgradering av dammene i 1994 – 1995. Dammene magasinerer vann fra Folldalen og fjellområdene rundt i tillegg til at sidedalførene med Rinna og Vindøla overføres til magasinene. Magasinene utnyttes til kraftproduksjon for to kraftverk. Gråsjø kraftverk som tar vann fra Gråsjømagasinet og Trollheim kraftverk i Rindal som utnytter vannet fra begge magasinene. Energiproduksjonen fra kraftverkene er ca. 925 GWh hvert år og til sammenlikning gir det strøm til ca. 50 000 husstander.

Grunnlag for arbeidene

Follsjø og Gråsjø dammer er begge i konsekvensklasse 4, det vil si høyeste sikkerhetsklasse i NVE sin klassifisering av fyllingsdammer. Alle dammer i sikkerhetsklasse 1 til 4 har ulike krav til utførelse med dimensjonering basert på hvor store konsekvenser et dambrudd vil påføre nedenforliggende bebyggelse og infrastruktur. Selv om en beregner dammene til å være sikre med dagens tilstand så skal dammene forsterkes for å være forberedt for ulike ulykkeshendelser og forventet nedbørsøkning i årene som kommer. For Follsjø og Gråsjø dammer er det derfor mangler i forhold til NVE sine krav til dammenes tekniske tilstand som sammen med Statkrafts planer for eget vedlikehold gjør at det er behov for å utføre vedlikeholdsarbeider.

Hvilke tiltak skal gjennomføres

Arbeidene består i hovedsak avdamplastring som er et ordnet lag med store steinblokker som legges på begge sider og på toppen av dammene. Steinblokkene blir tatt ut i et steinbrudd mellom flomløpet til Gråsjø dam og adkomstveien opp til parkeringen på vestsiden av dammen. I tillegg etableres det anleggsveier, riggområder for brakker og verksted samt midlertidige deponier/mellomlager for masser. Det er ett steinbrudd der en tar ut steinblokker/masser til begge dammene. Det betyr at det i perioder vil bli transportert større mengder steinmasser fra bruddet ved Gråsjø dam og ned til Follsjø dam.

Framdrift og arbeidstid

Arbeidene starter etter påske 2021 og vil pågå frem til høsten 2025. Det er planlagt med arbeid gjennom både sommer og vintersesongene.

Arbeidstid er normalt fra kl. 0700 til
kl. 20 00 (kl. 21 00 enkelte dager)
mandag til og med lørdag. 

Hvilke konsekvenser får arbeidene for allmenheten og ferdsel i området

For å ivareta sikkerheten til allmenheten og andre som ferdes opp til anleggsområdene er det nødvendig å gjennomføre sikkerhetstiltak som vil påvirke hvordan en kan bruke området i anleggsperioden. Det betyr at det blir trafikkregulering etter Folldalsveien når det pågår anleggstrafikk, veien over Follsjø dam blir også trafikkregulert og stengt i perioder. Trafikkregulering vil foregå ved at bilene ledes gjennom anleggsområdet etter Folldalsveien med følgebil. Det samme vil gjelde for trafikk over Follsjødammen.

Magasinene vil bli regulert tilnærmet som normalt med nedtapping på høst/vinter. På grunn av at en skal plastre oppstrøms damsider helt nede fra bunn er en avhengig av å senke magasinene tilsvarende lavt. Arbeidene på oppstrøms damfundament og damsider gjøres i perioden med minst tilsig, fra sen høst og frem til vårsmelting.

Sikringstiltak

  • Generelt vil Folldalsveien være åpen for allmenn trafikk, men begrensninger med trafikkregulering når det pågår arbeider.
  • Trafikkregulering foregår med følgebil etter Folldalsveien fra Follsjø dam og frem til parkering i enden på veien vest for Gråsjø dam når det pågår massetransport mellom dammene. Ellers er det trafikkregulering forbi damområdene når det pågår anleggsarbeider.
  • Trafikkregulering over Follsjø dam.
  • Nedsett fartsgrense til 50 km/timen for Folldalsveien og 30 km/timen på strekningen forbi dam områdene.
  • Forbud mot å parkere langs Folldalsveien mellom Follsjø dam og parkering i enden på veien vest for Gråsjø dam utover faste parkeringsplasser for turstier og fritidseiendommer.
  • Det er generelt adgangsforbud på anleggsområdene.
  • Sprengningsarbeider blir varslet med sirene i tillegg til posting med avstengning av risikosone. Perioden april og mai benyttes ikke sirene, men utvidet posting og avstengning av området.
  • Mer detaljert informasjon om trafikkregulering blir skiltet i starten på Folldalsveien.

 

Kontakt med anlegget

På grunn av COVID 19 situasjonen er anleggskontoret stengt for besøkende inn til annet blir kunngjort. Alle henvendelser til
anlegget gjøres ved kontakt på telefon eller e-post.

Kontakt:

Statkraft Energi AS:
+47 920 29 263 / trond.melting@statkraft.com
+47 416 21 177 / jostein.bruset@statkraft.com
Skanska AS:
+47 982 10 954 / arnt-inge.brathen@skanska.no

Informasjon om prosjektet deles også på www.trollheimsporten.no
En ber om forståelse for ulempene anleggsarbeidene medfører for brukere av Folldalsveien og andre berørte parter, samtidig
oppfordres alle til å ta hensyn til anleggsarbeidene og følge retningslinjene som er innført.

Utførende:
Byggherre: Statkraft Energi AS
Godkjennende myndighet: NVE Norges- vassdrags og energidirektorat
Entreprenør: Skanska AS
Konsulent: Sweco AS

Sjå informasjonsfolder frå Statkraft med kart og fleire foto her. (PDF, 14 MB)