Råd for personar med funksjonsnedsetting

Råd for personar med funksjonsnedsetting skal arbeide etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemma i samfunnet. Rådet skal vere eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som gjeld funksjonshemma sine behov og interesser. 

Rådet ligg utanfor den kommunale nemndstrukturen. Rådet skal halde seg løpande orientert om aktuelle saker for funksjonshemma som er under arbeid i kommunen.

Dei kommunale etatane samarbeider med rådet om saker som dei har, eller skal ha til behandling, og som er av interesse for funksjonshemma.

 

Råd for personar med funksjonsnedsetting - Medlemmar, kommunestyreoppnemnd
Medlemmar, kommunestyreoppnemnd
Mona Rita Rønning
Laila Buskenes Aune
Ragnar Halle
Råd for personar med funksjonsnedsetting varamedlemmar
Varamedlemmar
Gunhild Bøklep Bøe
Kari Evensen
Mali Hildrun Gravvold Settem
Råd for personar med funksjonsnedsetting - brukarrepresentantar
Brukarrepresentantar
Bjarne Røen
Inger Merete Mogstad
Varamedlem:
Ola Halle