Råd for personar med funksjonsnedsetting

Råd for personar med funksjonsnedsetting skal arbeide etter prinsippet om full deltaking og likestilling for funksjonshemma i samfunnet. Rådet skal vere eit samarbeids- og rådgjevande organ for kommunen i saker som gjeld funksjonshemma sine behov og interesser. 

Rådet ligg utanfor den kommunale nemndstrukturen. Rådet skal halde seg løpande orientert om aktuelle saker for funksjonshemma som er under arbeid i kommunen.

Dei kommunale etatane samarbeider med rådet om saker som dei har, eller skal ha til behandling, og som er av interesse for funksjonshemma.

 

Råd for personar med funksjonsnedsetting - Medlemmar, kommunestyreoppnemnd
Medlemmar, kommunestyreoppnemnd
Mona Rita Rønning, leiar
Odd Magne Gulla, nestleiar
Bjørn Gunnar Ansnes
Varamedlemmar:
Heidrun Solstad
Stine Larsen Faksnes
Tor Rune Halset
Råd for personar med funksjonsnedsetting varamedlemmar
Råd for personar med funksjonsnedsetting - brukarrepresentantar
Brukarrepresentantar
Karin Smenes Brøske
Theodor Glærum
Varamedlemmar
Kristian Ranes
Kathrine Langholm Solheim