Transportføremål som ikkje er søknadspliktige

Lov om motorferdsel i utmark og nasjonal forskrift opnar for bruk av motorkjøretøy til fleire nytteføremål utan at du treng å søkje. All køyring skal imidlertid alltid skje aktsomt og hensynsfullt. Desse nytteformåla er heimla i §4 i motorferdselloven og i §§2 og 3 i nasjonal forskrift. Her finn du eit samandrag av desse. 

Utan søknad kan motorkjøretøy nyttast i utmark på både snødekt og bar mark i samband med:
 

- Politi-, ambulanse- og redningsteneste

- Oppsyns- og tilsynsteneste etablert med heimel i lov

- Offentleg post- og teletenester

- Nødvendig person- og godstransport til og frå faste bustadar

- Nødvendig person- og godstransport i jordbruks-, skogsbruks- og reindriftsnæring

- Forsvarets øvingar, forflytningar og transportar

- Anlegg og drift av vegar og anlegg

- Rutetransport

- Transport ved jakt. Gjeld berre transport av jaktutbytte. Transport av jegerar og utstyr ut i jaktterreng, eller under utøving av jakta, er ikkje tillatt.

- Nødvendig transport i samband med fiskekultiveringstiltak i offentleg regi.

 

Utan søknad kan motorkjøretøy nyttast i utmark på snødekt mark i samband med:
 

-  Nødvendig transport for drift av turistanlegg

- Nødvendig materialtransport til bygging i samsvar med byggeløyve

- Preparering av skiløyper og skibakkar

- Nødvendig køyring i samband med vitskaplege undersøkingar

- Nødvendig transport av ved frå eigen eigedom til fast bopel

- Praktisk køyretrening på nærare fastsette område

- Transport i samband med kommunalt organiserte akuttiltak for å redusere risiko for påkjørsel av elg og anna hjortevilt ved veg eller jernbane

- Nødvendig søk etter skadd storvilt utanom ordinær jakt

Kontakt kommunen ved behov for nærare opplysningar om kva som ligg innafor dei ulike føremåla.