Krisesentertilbod for innbyggjarar i Surnadal. Har du behov for kontakt med krisesenter?

Krisesenteret er eit beredskapstilbod som menneske i ein krisesituasjon kan oppsøke direkte utan timeavtale eller henvisning frå lege eller andre tenester.

Tilbodet omfattar:
– Råd og veiledning
– Dagtilbod for menneske som treng støtte, råd og veiledning
– Midlertidig heildøgns bustad for kvinner og menn adskilt
Butilbodet er gratis, med unntak av utgifter til mat

Alle kommunar er ved Lov om krisesenter av 1.januar 2010 pålagt å sørge for eit krisesentertilbod til personar utsett for vold eller truslar om vold i nære relasjonar, som har behov for rådgivning, dagtilbod eller eit trygt og midlertidig butilbod.

Formålet med loven er å sikre eit godt og heilheitleg hjelpetilbud til kvinner, menn og barn som er utsatt for vold i nære relasjonar.

Vold i nære relasjonar rammer hardt og kan ha alvorlige følgjer for dei som opplever den. Denne type vold har minst ein tredelt krenking. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som blir utøvd ofte rå og brutal. For det andre inneber den eit tillitsbrot fordi den blir utøvd av eit menneske som ein i utgangspunktet har eit nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på ein stad der ein skal kjenne seg trygg, i sin eigen heim.

Kva gjer du/korleis går du fram ved behov for kontakt med krisesenter :

Ring telefonnummer : 72 48 24 10, ingen henvisning, telefonvakt 24 timar i døgnet heile året.

Du vil få kontakt med erfarent personell som bistår deg med rådgivning og/eller korleis du kan komme deg til krisesenteret.
Krisesenteret hjelper deg å komme i kontakt med lokalt hjelpeapparat om du ønskjer det.

KRISESENTERET for Orkdal og omegn