Kommunedirektøren

Kommunedirektøren er den øvste administrative leiaren i Surnadal kommune. Frå 1. mars 2024 er Lars Inge Kvande kommunedirektør i Surnadal.

Kommunedirektøren har eit overordna og samla ansvar for at kommunen utviklar organisasjonen og tenestene til beste for innbyggarane. 

Kommunedirektøren si administrative leiargruppe består av kommunedirektøren, tre kommunalsjefar og økonomisjef. 

Leiargruppa skal sørge for overordna planlegging og strategiutvikling, betene folkevalde organ med beslutningsgrunnlag, og gjennomføre tiltak i tråd med politiske vedtak.

Leiargruppa er eit koordinerande ledd og tar hand om overordna styring, rapportering og oppfølging i dei ulike kommunale einingane. Det faglege ansvaret ligg hos einingsleiarane. 

Kommunedirektørens leiargruppe

Kommunedirektøren
Namn Funksjon Tlf.
Lars Inge Kvande Kommunedirektør 95198822
Gunn Inger Bredesen kst. Kommunalsjef helse og omsorg
Kenneth Bergstad kst. Kommunalsjef oppvekst 93061792
Karin Helen Halle Kommunalsjef samfunn 41619200
Vibeke Langli Økonomisjef 95231338