Beredskapsplan og ROS-analyser

Døgnopen beredskapstelefon etter kontortid/krisetelefon: 416 35 388

Beredskapstelefon i kontortida: 71 65 58 00

Kommunen sitt ansvar

Kommunen har eit ansvar for samfunnstryggleik og beredskap i lokalsamfunnet. Dette arbeidet handlar om tiltak for å førebygge og å ta hand om hendingar og situasjonar som truar liv, helse, miljø og viktige samfunnsverdiar.

Til hjelp i dette arbeidet har kommunen utarbeidd følgande beredskapsplanar:

Overordna beredskapsplan 

Kommunen har utarbeidd ein overordna beredskapsplan med styringsdokument. Denne planen er meint som eit hjelpemiddel for at kommunen skal kunne reagere raskt og effektivt i kritiske situasjonar.

I beredskapsplanen finn du mellom anna ei oversikt over kommunen si kriseleiing og beredskapssekreteriat. Desse personane blir kalla inn ved kriser eller større ulykker.

Overordna beredskapsplan 2023 - vedteke av kommunestyret 14.02.23 (PDF, 555 kB)

Styringsdokument 2023 - vedteke av kommunestyret 14.02.23 (PDF, 414 kB) 

Risiko og sårbarheitsanalyse

Det er gjennomført risiko- og sårbarheitsanalyser for å finne ut sannsynlegheita og konsekvensane av ulike hendingar som kan inntreffe i lokalsamfunnet.

Heilheitleg risiko- og sårbarheitsanalyse 2023 - vedteke av kommunestyret 14.02.23 (PDF, 2 MB)

Plan for sosial- og helsemessig beredskap i Surnadal kommune 2012 - 2016

Kommunen skal i følgje Lov om helseteneste i kommunane sørgje for nødvendig helseteneste for alle som bur eller midlertidig oppheld seg i kommunen. Det omfattar hjelp ved ulykker og andre akutte situasjonar.

Beredskapsplanen er heimla i Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.2000. Helseberedskapsplanen er ein del av kommunen sin kriseplan og samordna med dei andre beredskapsplanane i kommunen (khl §1-5). Smittevernplanen (PDF, 11 MB) er ein delplan i forhold til helseberedskapsplanen.

Sjå Plan for sosial- og helsemessig beredskap 2012 - 2016  rev. juli 2014 (PDF, 2 MB)