Eldrerådet

Kvar kommune og fylkeskommune skal ha eldreråd. Alle saker som gjeld eldre skal foreleggast for rådet. Rådet kan og ta opp saker på eige initiativ.

Formål med eldreråd

Formålet med eldrerådet er å bidra til å sikre ei brei, open og tilgjengeleg medvirkning i saker som gjeld eldre.

Det er behov for eldreråd fordi eldre ofte er underrepresenterte i folkevalgte organ. Det er viktig at synspunkt frå eldre blir ivareteke i kommunale og fylkeskommunale beslutningsprosessar og det er derfor krav om eldreråd i kvar kommune og fylkeskommune.

Medlemmar av eldreråd

Eldrerådet skal veljast av kommunestyret. Eldrerådet har 5 medlemmer og 5 varamedlemmer.

Pensjonistforeiningar har rett til å komme med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av medlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen.

Eldrerådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast mellom pensjonistane. Vala gjeld for den kommunale valperioden.

Eldrerådet
Medlemmar Varamedlemmar
Johannes J. Vaag (leiar) Ingeborg Bruset
Kirsten Drøpping Jorunn Bævre
Olav Jostein Holten, nestleiar Lisbet Ranes
Jorunn Ness
Magnus Kristian Bævre