Bårdshaugen omsorgsbustader

Kommunale omsorgsbustadar er tilrettelagt for eldre menneskje med funksjonssvikt som gjer det vanskeleg å meistre kvardagen i ordinær bustad. Omsorgsbustadar er tilrettelagt for bevegelseshemma personar. Dersom du bur i omsorgsbustad, blir det rekna som din eigen heim, og du betalar husleige som i eit vanleg leigeforhold.

Kva tilbyr vi?

Omsorgsbustadane består av 26 leiligheiter. Storleiken på leiligheitene varierer frå 42 - 66 kvadratmeter. Bygget har to etasjar, det er installert heis.
Omsorgsbustadane har fast bemanning som jobbar i turnus. Nattevakta ved heimesjukepleia har tilsyn på natt. Bebuarane ved omsorgsbustaden blir tildelt heimesjukepleie etter behov, på lik line med andre heimebuande.

Korleis få tilbodet?

Søknadsskjema får ein ved å venda seg seg til Surnadal kommune, sørvistorget. Det er tiltaksnemnda som vurderer søknadane og avgjer kven som får tilbod om bustad.

Adresse

Bårdshaugvegen 35
6650 Surnadal