Revidering av lokal forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag

Hovedutval for teknikk, miljø og næring vedtok på møte 25.04.2018, sak 22/18, å legge forslag til ny forskrift om bruk av motorfartøy på vatn og vassdrag ut til offentleg ettersyn.

Kommunen har i dag ei forskrift på dette området frå 1988. I forslaget til ny forskrift blir desse endringane foreslått:

  • Bruk av motorfartøy på Surna blir forbudt ovanfor Øra bru. I dag er grensa ved Vaseng-Grimsmo.
  • I Krokvatnet, Vaulavatnet, Geitøyvatnet, Bøvervatnet og Almbergvatnet blir største tillatte motorstørrelse foreslått auka frå 5 til 10 hk.
  • På Follsjø og Gråsjø blir største tillatte motorstørrelse foreslått auka frå 20 til 30 hk.
  • Ved persontransport på Follsjø og Gråsjø i nærings-/turistsammenheng er største motorstørrelse foreslått sett til 50 hk.  
  • Det foreslås å innføre forbud mot bruk av vannskuter og sjøfly på alle innsjøar og vatn i Surnadal kommune.

Høyringsfrist er sett til 25.06.2018.

Merknadar sendast til:

Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal eller

post@surnadal.kommune.no.

Saksframlegg (PDF, 288 kB)

Dagens forskrift (PDF, 269 kB)