-Kommuneplan for Surnadal kommune 2020 – 2032, samfunnsdelen (PDF, 3 MB)

Eventuelle merknader til planen skal sendast til; post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Frist 19. oktober 2020.

Etter mange samskapingsprosessar, der ulike aktørar i og rundt oppvekstsektoren har delteke, er framtidsbilete, mål og tiltak samla i eit framlegg til ny oppvekstplan for Surnadal kommune.


Kommunestyra i Surnadal og Sunndal har i møte 02.09.2020 og 09.09.2020 vedteke å legge forslag til kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet ut til høyring og offentleg ettersyn. Høyringsfrist er sett til 26.10.2020

Statens Kartverk har gjort om på sitt vedtak om «Øvstbøen» som gardsnamn. Nytt vedtak er «Østbøen», og avleidd av dette blir namnet på dalen «Østbødalen».

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter: