Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfoldet i kommunen.

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge eit forslag til nye retningsliner for motorferdsel i utmark ut til offentleg ettersyn.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Surnadal kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Moavegen 21.

Etter vedtak i formannskapet den 24.11.2020, er Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022 lagt ut til offentleg høyring.

Næringsplan 2021 - 2024 er no lagt ut til høyring

Næringsplan for Surnadal kommune 2011-2015, vart vedteken 15.09.11., med ein lettare revisjon for 2016-2020. Det er no utarbeid ein heilt ny næringsplan i 2020 som er gjeldande fra 2021. Det skal vidare lagast årleg handlingsplan som del av økonomiplanen. Det er planar om å utarbeide ein felles overordna næringsplan for Surnadal og Sunndal.

Last ned høyringsdokumentet Næringsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB)

Høyringssvar sender du til post@surnadal.kommune.no

Høyringsfrist: 27.11.2020

Etter mange samskapingsprosessar, der ulike aktørar i og rundt oppvekstsektoren har delteke, er framtidsbilete, mål og tiltak samla i eit framlegg til ny oppvekstplan for Surnadal kommune.

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter: