Desse namna er ikkje vedteke av Kartverket, og blir difor no sendt ut på høring. Dette er namn frå alle krinsane i kommunen, med unnatak av for Øvre Surnadal. Og namna er her skrive slik dei er «godkjend og tilrådd»

Eigedomskatten og størrelsen på den blir vedteke av kommunestyret kvart år i samband med budsjetthandsaminga. Her blir og neste års skattesats, kva for eigedommar som skal fritakast for eigedomsskatt og om kommunen skal ha botnfrådrag vurdert og bestemt.

Todalen

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter:

I medhald av plan- og bygningslova §§ 9-3 og 11-15 har Surnadal kommunestyre, i møte 25.05.2018 i sak 38/18, vedtatt interkommunal kommunedelplan for sjøområda på Nordmøre, for sitt område.

Vedtaket kan ikkje påklagast.

Meir informasjon og plandokument finn du her.