Surnadal kommunestyre vedtok i møte 20.10.2022, sak 49/22, reguleringsplan for Pipelife AS.

Foto av fjelllandskap.

Her er formannskapet sitt forslag med høyringsfrist 14. desember

Vedlagt ligg melding om oppstart av planarbeid, som skal legge til rette for utviding av Bøfjorden Sag AS i Surnadal kommune.

 

Surnadal kommune lager ein plan for naturmangfoldet i kommunen.

Motorferdsel i utmark. Foto.

Hovudutval for miljø, areal og teknikk har vedtatt å legge eit forslag til nye retningsliner for motorferdsel i utmark ut til offentleg ettersyn.

Angvik Prosjektering AS gir med dette melding om at følgende reguleringsarbeid startes opp i Surnadal kommune i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8: Detaljregulering for Moavegen 21.

Bilde av grafikk og nøkkeltall.

Etter vedtak i formannskapet den 24.11.2020, er Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022 lagt ut til offentleg høyring.

Haustbilde frå nedre Surnadal.

Næringsplan 2021 - 2024 er no lagt ut til høyring

Næringsplan for Surnadal kommune 2011-2015, vart vedteken 15.09.11., med ein lettare revisjon for 2016-2020. Det er no utarbeid ein heilt ny næringsplan i 2020 som er gjeldande fra 2021. Det skal vidare lagast årleg handlingsplan som del av økonomiplanen. Det er planar om å utarbeide ein felles overordna næringsplan for Surnadal og Sunndal.

Last ned høyringsdokumentet Næringsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB)

Høyringssvar sender du til post@surnadal.kommune.no

Høyringsfrist: 27.11.2020

Bilde av barn som holder hendene i været.

Etter mange samskapingsprosessar, der ulike aktørar i og rundt oppvekstsektoren har delteke, er framtidsbilete, mål og tiltak samla i eit framlegg til ny oppvekstplan for Surnadal kommune.

Bilde av Todalen skule og Todalen barnehage.

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter: