I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 blir det herved varsla oppstart av reguleringsplan for området Syltøran - Brattørskogen.

Kommunestyret vedtok i møte 5. april i sak 20/18 reguleringsplan for ny gang- og sykkelveg på Røv.

Formannskapet har i møte 23.03.18 i sak nr. 19/18 vedteke å legge forslag til Plan for idrett og friluftsliv 2018-2021 ut til offentleg ettersyn.