Kommunestyra i Surnadal og Sunndal har i møte 26.11.2020 og 25.11.2020 vedteke kommunedelplan for Todalsfjordprosjektet.

I samband med samanslåinga av Todalen skule og Stangvik skule, skal det vedtakast ei forskrift for ny skulekrins for den nye Todalen og Stangvik skule frå 01.08.21.

Etter vedtak i formannskapet den 24.11.2020, er Kommunedirektørens budsjett – og økonomiplan 2021-2022 lagt ut til offentleg høyring.

 

Kulturmiljøplan for Surnadal 2021 - 2025

Planen er heildigital og de kan sjå kva den inneheld i denne lenka: Innhald

Der er utarbeidd ny plan for kulturminne og kulturmiljø i Surnadal. Formannskapet vedtok i møte 5. november å legge planen ut på høyring. Eventuelle merknader til planen skal sendast til; post@surnadal.kommune.no eller Surnadal kommune, Bårdshaugvegen 1, 6650 Surnadal.

Frist 18. november 2020.

Næringsplan 2021 - 2024 er no lagt ut til høyring

Næringsplan for Surnadal kommune 2011-2015, vart vedteken 15.09.11., med ein lettare revisjon for 2016-2020. Det er no utarbeid ein heilt ny næringsplan i 2020 som er gjeldande fra 2021. Det skal vidare lagast årleg handlingsplan som del av økonomiplanen. Det er planar om å utarbeide ein felles overordna næringsplan for Surnadal og Sunndal.

Last ned høyringsdokumentet Næringsplan 2021 - 2024 (PDF, 3 MB)

Høyringssvar sender du til post@surnadal.kommune.no

Høyringsfrist: 27.11.2020

Etter mange samskapingsprosessar, der ulike aktørar i og rundt oppvekstsektoren har delteke, er framtidsbilete, mål og tiltak samla i eit framlegg til ny oppvekstplan for Surnadal kommune.

Statens Kartverk har gjort om på sitt vedtak om «Øvstbøen» som gardsnamn. Nytt vedtak er «Østbøen», og avleidd av dette blir namnet på dalen «Østbødalen».

Surnadal kommunestyre vedtok 13.09.18, i sak 61/18 å leggje ut til høyring framtidig organisering av Todalen og Stangvik oppvekstsenter: