Nemnder for eigedomsskatt

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eigedomskatt er oppnemnd av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt

Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Varamedlemmar
Eilert Mikkelsen (leiar) Daniel Nicolaisen Haarstad-Bøe
Hallvard Haugen Erling Solem
Liv Røkkum Grimsmo (nestleiar) Bente Mosbakk

Nemnda sine oppgåver:

  • Utarbeider og vedtek rammer og retningsliner for taksering.
  • Har ansvar for at eigedomsskattetakstane blir fastsett så rett som muleg, og at eigedommar blir likebehandla i forhold til den verdien dei representerer.
  • Vedtek metode og hjelpeparametere.
  • Ansvarleg for vedtekne sjablongtakstar.
  • Klagebehandling og fornying av takst ved klagemedhald

 

Klagenemnd for eigedomsskatt

Klagenemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Varamedlemmar
Håvard Fiske (leiar) John Ingebrigt Gjerstad
Jan Henrik Moen (nestleiar) Odd Arild Sande
Oddny Elisabet Hoem Ragnar Halle
Janne H. Haugen Janne Sæter
Heidrun Solstad Nina Monsøy

Nemnda sine oppgåver: 

  • Behandlar alle klager på enkeltvedtak i eigedomsskattesaker kor Takstnemnd for eigedomsskatt ikkje har gjeve fullt medhald i klage.
  • Skal gjere sjølvstendige vurderingar av kvar enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Vedtak i Klagenemnd for eigedomsskatt er endeleg og kan kun bli brakt inn for rettsapparatet for vidare behandling.
  •  Klagenemnd for eigedomsskatt kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp