Nemnder for eigedomsskatt

Sakkyndig nemnd og klagenemnd for eigedomskatt er oppnemnd av kommunestyret for 4 år.

Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Personlege varamedlemmar
Eilert Mikkelsen (leiar) Ann Grete Gravvold
Hallvard Haugen Per O. Moen
Liv Grimsmo Mona Rita Rønning

Sakkyndig nemnd for eigedomsskatt sine oppgåver:

  • Utarbeider og vedtek rammer og retningsliner for taksering.
  • Har ansvar for at eigedomsskattetakstane blir fastsett så rett som muleg, og at eigedommar blir likebehandla i forhold til den verdien dei representerer.
  • Vedtek metode og hjelpeparametere.
  • Ansvarleg for vedtekne sjablongtakstar.
  • Klagebehandling og fornying av takst ved klagemedhald

 

Klagenemnd for eigedomsskatt
Medlemmar Personlege varamedlemmar
Palmer Vikan Kjell Gunnar Polden
Olav Bergheim Lars Inge Kvande
Janne Husby Haugen Tove Naterstad
P. K. Øye Anton Brusethaug
Eva Jorid Svendsen Liv Astrid Gjengstø

Klagenemnd for eigedoomsskatt sine oppgåver: 

  • Behandlar alle klager på enkeltvedtak i eigedomsskattesaker kor Takstnemnd for eigedomsskatt ikkje har gjeve fullt medhald i klage.
  • Skal gjere sjølvstendige vurderingar av kvar enkelt klage og skal begrunne sitt vedtak.
  • Vedtak i Klagenemnd for eigedomsskatt er endeleg og kan kun bli brakt inn for rettsapparatet for vidare behandling.
  •  Klagenemnd for eigedomsskatt kan prøve alle sider av taksten og kan også sette taksten opp