Kreftkoordinator

Klikk for stort bildeKreftkoordinator er eit tilbod til deg som har eller har hatt kreft, og til dine pårørande.

Lokal kreftkoordinator

Lokal kreftkoordinator er tilgjengeleg for pasientar og pårørande som treng råd eller nokon å snakke med.

Kva gjer lokal kreftkoordinator?

  • Individuell hjelp og støtte, veiledning og oppfølging til personar med kreft og deira nærmaste pårørande
  • Heimebesøk, samtalar på kontoret eller veiledning på telefon
  • Tilrettelegging og oppfølging i alle fasar av sjukdommen
  • Vere eit bindeledd til samarbeid med fastlege, sjukehus og andre aktuelle partar
  • Koordinere kvardagen for kreftsjuke og pårørande

Pasientar, pårørande og helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Dette er eit lågterskeltilbod som ikkje krev søknad og tenesta er gratis. Kreftkoordinator er organisert under heimetenesta.

Kontaktinformasjon lokal kreftkoordinator

Kreftsjukepleiar Kari Øyen

Telefon: 90253275 onsdag og fredag kl. 07.30-15.30

E-post: kari.oyen@surnadal.kommune.no
Besøksadresse: Bårdshaugvegen 35, 6650 Surnadal

Andre dagar og kveld kan du ringe vakttelefon heimetenesta: 90206398

 

Regional kreftkoordinator

 

Klikk for stort bilde

Liv Ågot Hågensen er regional kreftkoordinator for kommunene Hemne, Rindal, Surnadal, Frøya, Rennebu og Skaun. Kommunene samarbeider om en regional kreftkoordinator i 60 % stilling. Kreftkoordinator er ute i den enkelte kommune x 1/ mnd. Hun møter da lokale kreftkoordinatorer og ledere og legger opp dagene etter ønske fra den enkelte kommune. Oppgavene varierer fra undervisning og fagutvikling, systemarbeid, erfaringsutveksling og pasientbesøk. Vårt mål er å bidra slik at hver enkelt kreftpasient og hans pårørende opplever best mulig oppfølging og livskvalitet i hele pasientforløpet.

Kreftkoordinator er tilgjengelig på telefon for alle innbyggere i overnevnte kommuner. Kontaktinformasjon nederst på siden.

I tillegg har Liv Ågot Hågensen 20 % prosjektansettelse som koordinator av kreftnettverket i Orkdalsregionen; et fagnettverk bestående av helsepersonell fra 11 kommuner i regionen. Følgende kommuner i Orkdalsregionen samarbeider om denne stillingen:

Klikk for stort bilde

Orkdal, Meldal, Snillfjord, Agdenes, Hitra, Frøya, Hemne, Rennebu, Rindal, Surnadal og Skaun. Formålet med stillingen er å lede kompetansenettverket og å være pådriver og ansvarlig for fagdager i kommunene. 

Hva gjør regional kreftkoordinator?

  • Kreftkoordinator skal i samarbeid med den enkelte kommune koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Kreftkoordinator skal være lett tilgjengelig for pasienter og pårørende. Videreformidler kontakt med ressurssykepleier innen kreft i den enkelte kommune
  • Kreftkoordinator skal bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorg i kommunene på tvers av tjenesteområder
  • Kreftkoordinator skal bidra til tverrfaglig koordinering og samarbeid i kommunen og mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten

Som regional kreftkoordinator vil mye av arbeidet bestå i et ”sørge-for-ansvar”, en koordinering av kreftomsorgsarbeidet gjennom og via de ressursene som finnes i kommunene.

 

Kontaktinformasjon regional kreftkoordinator:

E- post: liv.agot.hagensen@skaun.kommune.no     Tlf:  930 41 176 / 72867272 (8- 16)