Psykisk helse barn og unge

Dette er ei rådgivingsteneste for barn, unge og deira foreldre/føresette. Her kan barn og ungdom få hjelp i form av støttesamtalar og terapisamtalar. Skular og barnehagar kan også ta kontakt for rettleiing. 

Kva kan du få hjelp med?

  • depresjon/nedstemthet
  • angst/uro
  • reaksjonar på livsbelastningar som mobbing, skilsmisser etc.
  • problem knytt til venner, familie, skule, mat, søvn etc.
  • belastningar knytt til å vere pårørande av foreldre med fysiske, psykiske plager eller rus
  • andre vanskar

Korleis få kontakt?

Du kan ta direkte kontakt med førbyggingsrådivar. Du treng ikkje henvisning frå fastlege eller andre.

Kva kostar tilbodet?

Tilbodet er gratis.