Ruskonsulent

Rusarbeid er ein del av helse/omsorgstilbodet til befolkninga i Surnadal Kommune.

Rusarbeid har som hovudmål å førebygge, redusere rusutfordringar og sikre hjelp til personar som har utfordringar med rus. Vi kan bidra med utgreiing av aktuelle problemstillingar og bidra til koordinering av tiltak for menneske med samansette behov.

Vi ønskjer å gje menneske som har utfordringar med rus gode og individuelt tilpassa tenester.

Alle som kontaktar oss får tilbod om hjelp så tidleg som muleg.

Besøksadresse

Ruskonsulenten har kontor på Elvebredden møteplass 

(Sommerotunet Aktivitetshus) 

Røssmovegen 26, 6650 Surnadal

 

KONTAKTINFORMASJON

Marion W. Johannessen, Ruskonsulent

Telefon: +47 475 19 157

E-mail: marion.westli.johannessen@surnadal.kommune.no

KVEN KAN FÅ TILBOD OM OPPFØLGING FRÅ RUSKONSULENT

 • Alle som kontaktar oss kan få hjelp. Til dømes:
  • Dei som rusar seg aktivt –både på illegale rusmiddel og alkohol
  • Dei som tidlegare har rusa seg og som ønskjer å halde seg frå tilbakefall
  • Dei som føler mykje press på å rusa seg
  • Dei som er bekymra/redd for nokon som rusar seg eller som dei trur rusar seg
  • Pårørande til ein som rusar seg
 • Kva for type oppfølging ein ønskjer, blir tilpassa i ein avklaringssamtale ut frå den einskilde sitt behov

KVA KAN DU FÅ?
Tenesta gir tilbod ut i frå kvar person sine ynskjer og behov. Til dømes:

 • Støttesamtalar
 • Råd og rettleiing
 • Informasjon
 • Koordinering og individuell plan ved behov
 • Hjelp til vidare tilvising til spesialisthelsetenesta / rusinstitusjonar
 • Oppfølging/bistand før, under og etter opphald i spesialisthelsetenesta eller fengsel
 • Oppfølging ved Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Du kan ta kontakt med tenesta direkte. Tenesta er gratis og ruskonsulenten har teieplikt. Du treng inga tilvising.

 

HJELPETELEFONER
Rustelefonen Tlf. 915 08 588 
AA Anonyme Alkoholikere Tlf. 911 77 770
NA Anonyme Narkomane  Tlf. 905 29 359
Nordmøre Krisesenter Tlf. 715 74 870

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL