Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er å dele opp ein bygning i fleire eigarseksjonar slik at fleire kan eige kvar sin del av bygningen. Endring av allereie seksjonerte eigedomar kallast reseksjonering.

Søknad om seksjonering eller reseksjonering skjer ved å fylle ut skjema du finn nedafor.

​​​Kva får du?

  • Du får delt opp bygningen i fleire eigarseksjonar, og eventuelt fordelt utearealet til ein eller flere seksjonar.
  • Du får dokumentasjon med plassering av eigarseksjoner og fordeling av sameiebrøk.
  • Du får eit matrikkelbrev.

Ved fordeling av uteareal får du i tillegg

  • eksklusiv bruksrett til utearealet på din del av eigedomen.
  • koordinatbestemte bruksrettsgrenser.
  • sett ned offentlige grensemerker hvis dette er muleg og ønskeleg.

 

Kva kostar det?

Seksjonering kostar 3390 kroner. Ved behov for befaring vil prisen auke til 5650 kroner. 

Seksjoneringvedtak skal tinglysast. Tinglysingsgebyret er for tida kr. 525,-.

Matrikkelbrev kostar frå 200 til 300 kroner per stykk.

Ved fordeling av uteareal kommer oppmåling i tillegg.

Faktura blir sendt søkar i saken. Det er ikkje muleg å endre dette.

 

Skjema, rettleiing etc.

Søknadsskjema og rettleiing for seksjonering finn du her:

soknad-om-seksjonering (PDF, 2 MB)

veiledning-til-utfylling-av-soknadsskjema-seksjonering- (PDF, 626 kB)

 
Nyttig rettleiar frå kommunal- og moderniseringsdepartementet:

 

Lov om eierseksjoner:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-65?q=eierseksjonsloven

 

Søknadsskjema og rettleiing for reseksjonering finn du her:

 

 

Saksbehandler ved søknad om seksjonering og reseksjonering er Bodil Gjeldnes, telefon 90177053. Spørsmål kan rettast til henne.