Surnadal kommune og Ukraina-krisa

Flyktningar frå Ukraina - Klikk for stort bilde ill: Surnadal kommune Busetting av flyktningar frå Ukraina  - korleis du kan hjelpe:

Mottak av flyktningar frå Ukraina

Krigen i Ukraina har ført til den største flyktningestraumen i Europa sidan andre verdskrig. Surnadal kommune er anmoda om å busette 100 ukrainske flyktningar. Vi veit ikkje nøyaktig når og kor mange som kjem hit, men vi må kunne ta i mot og gi nødvendig hjelp på kort varsel. Mange av dei som kjem hit vil vere mødre med barn, men også eldre og einslege mindreårige kan komme. 

Vil du hjelpe som frivillig?

Vi vil gjerne få ei oversikt over frivillige hjelparar som kan bistå flyktningane med stort og smått i ein ny og uvant kvardag. Vi ber difor frivillige lag og organisasjonar eller enkeltpersonar om å fylle ut eit kortfatta skjema via lenken under. Personopplysningar blir kun lagra og brukt til dette formålet.

Det er også muleg å melde seg som frivillig ved å ringe kommunens sentralbord: 71 65 58 00 (kvardagar kl. 9 - 15)

Eksempel på oppgåver det kan vere aktuelt å hjelpe til med:

  • fadder/støtteperson
  • praktisk hjelp
  • språkhjelp
  • hjelp til å bli kjent i lokalsamfunnet

Meld deg til å hjelpe

Vil du vere ekstrahjelp ved behov?

Personaleininga i Surnadal kommune gjennomfører ei enkel kartlegging av personar som kan engasjerast som ekstrahjelp ved behov. Mottak av 100 flyktningar gjer at vi vil trenge ekstra ressursar i ulike fagområde, men spesielt innan oppvekst, helse og omsorg.  Registrer deg via lenken under, slik at vi kan kontakte deg dersom behovet oppstår. 

Meld deg som personell

Har du utleigebustad til ukrainske flyktningar?

Framover kan det bli eit stort behov for bustader og kommunen ønskjer difor å kartlegge utleigebustader i privat eige. Vi ber alle som har husrom å tilby om å registrere seg og bustaden sin under. Vi kontaktar alle for vidare dialog så fort vi kan.

Registrer deg og bustaden din

Meir informasjon frå nasjonale myndigheiter