Grunnskuleutdanning for vaksne

Opplæring for vaksne som har behov for grunnskule.

Kven kan få tilbodet?

Surnadal vaksenopplæring tilbyr ei tre-årig eksamensretta opplæring for personar som har rett til gratis grunnskuleopplæring. Det er oppstart på tilbodet kvar haust. Dette gjeld for følgande personar:

  • dei som er over opplæringspliktig alder
  • dei som har behov for grunnskuleopplæring
  • dei som har lovleg opphald i landet

Retten til grunnskule for vaksne gjeld og for dei som har fullført grunnskule, men som likevel treng meir grunnskuleopplæring.

For å gi eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod, vil den enkelte søker bli kalla inn til ei kartleggingssamtale.

Kva tilbyr vi?

Det er undervisning i dei fem faga som er nødvendige for å få grunnskulevitnemål for vaksne.

  • Skriftlege fag: norsk, matematikk og engelsk
  • Munnlege fag: naturfag og samfunnsfag

Opplæringa avsluttast med ein skriftleg og ein munnleg eksamen.

Søknad om grunnskuleopplæring for vaksne: Ta kontakt med rådgjevar for å få eit søknadsskjema.