Grunnskuleutdanning for vaksne

Opplæring for vaksne som har behov for grunnskule.

Kven kan få tilbodet?

Surnadal vaksenopplæring tilbyr ei treårig eksamensretta opplæring for personar som har rett til gratis grunnskuleopplæring. Det er oppstart på tilbodet kvar haust. Dette gjeld for følgande personar:

  • dei som er over opplæringspliktig alder
  • dei som har behov for grunnskuleopplæring
  • dei som har lovleg opphald i landet

Retten til grunnskule for vaksne gjeld og for dei som har fullført grunnskule, men som likevel treng meir grunnskuleopplæring.

For å gi eit best mogleg tilpassa opplæringstilbod, vil den enkelte søkar bli kalla inn til ei kartleggingssamtale.

Kva tilbyr vi?

Vi gir undervisning i dei fem faga som er nødvendige for å få grunnskulevitnemål for vaksne.

  • Skriftlege fag: Norsk, matematikk og engelsk
  • Munnlege fag: Naturfag og samfunnsfag

Opplæringa blir avslutta med ein skriftleg og ein munnleg eksamen.

Slik søker du

Klikk på lenken under og logg inn med ID-porten for å fylle ut og sende digitalt søkandsskjema.

Fyll ut søkandsskjema

 Ta kontakt med rådgivar for å få søknadsskjema på papir.