Kavlveg og tursti på Eidet

Surnadal kommune og Nordmøre museuminviterer lag, organisasjonar og interesserte privatpersonar til ope møte om: KAVLVEG OG TURSTI PÅ EIDET

Trollheimsporten har laga flott reportasje om arrangementet som var 18. juni.

Stad: Åsen bygdemuseum

Tid: Måndag 18. juni kl. 14.00.

Program:

Presentasjon av prosjektet ved kulturavd. og museet.

Husasnotra vil demonstrere kløyving av tømmer og legging av kavlar.

Alle interesserte er hjarteleg velkomne!

Stad: Åsen bygdemuseum

På Eidet ligg eitt av dei mest verdifulle kulturminna i Surnadal kommune, ein kavlveg som er datert til år 1020-1160 e.Kr. Ein kavlveg er laga av stokkar som er delt på langs og lagt ned i bakken for å gjera ferdsel muleg i myr og vått terreng.

Surnadal kommune er no i gang med eit større prosjekt knytta til kavlvegen på Eidet. Kommunen ønskjer å verne om dette verdifulle kulturminnet, men også auke kunnskapen om det og gjera det meir tilgjengeleg for folk flest. Det er mellom anna planlagt ein tursti i samband med vegen. Delar av strekninga skal bestå av kavlveg, bygd etter same mønster som den gamle vegen som ligg gøymt i myra.

Som ein del av prosjektet vil det bli halde kurs i kavllegging. Føremålet med kursa er å vidareføre kunnskapen om den gamle teknikken slik at den kan takast i bruk t.d. i samband med turstiar også no til dags.

Måndag 18. juni vil det bli eit ope informasjons- og oppstartmøte på Åsen bygdemuseum i Surnadal.  Her oppfordrar vi alle lag, organisasjonar og privatpersonar som kan ha interesse for kavllegging eller tursti om å møte opp.

Du kan lesa meir om kavlvegen i denne ganske ferske artikkelen på Trollheimsporten: https://www.trollheimsporten.no/ut-paa-tur-anno-aar-1020.6121414-137312.html

Mvh

Surnadal kommune og Nordmøre museum

 

Lomtjønna, der det er planlagt rasteplass

 

Restane av Litlseterløa som låg like ved Lomtjønna

 

Området der turstien er tenkt lagt