Kommunal fysioterapiteneste

Tilvising til fysioterapi kan vera frå lege, sjukehus eller spesialisthelsetenesta, eller du kan ta direkte kontakt sjølv. Det blir gjort ei individuell vurdering av behovet for og nytte av behandling. 

Kommunale fysioterapeutar deltek i tillegg i førebyggande arbeid, habilitering-/rehabiliteringsarbeid og på institusjon (Surnadal Sjukeheim)

 

Fysioterapi i heimen; sjå rehabilitering/heimeteneste 

 

 

 

 

Timebestilling

Surnadal Fysioterapi: tlf. 71658221

Kva kostar tilbodet?

Sjå aktuelle lenker;  Eigenandel hos fysioterapeut, Frikort for helsetenester

 

Kven kan få tilbodet?

Barn, unge, vaksne og eldre med motoriske problem, nedsett fysisk funksjonsevne, eller skader/plager frå muskel/skjelett.

Kva kan tilbodet vera?

  • undersøking og vurdering
  • råd og veiledning
  • behandling og opptrening
  • individuelt eller i gruppe
  • i barnehage, skule, heim, på helsestasjon, på institiusjon eller i fysioterapilokala.
  • i samarbeid med andre tenester og instansar ved behov
Fysioterapi tilsette
Namn Stilling Telefon
Oddveig Resell Fysioterapaut 482 02 652
Conny Hübner Fysioterapeut 482 29 890
Marit Nordvik Betten Fysioterapeut 482 17 528
Trine Glåmen Fysioterapeut 950 62 298
Turnuskandidat Fysioterapeut 902 55 958