Tilrettelagt bustad

Tilrettelagte bustadar og bufellesskap er for deg som har nedsett funksjonsevne, dårleg tilrettelagt bustad eller problem med å klare deg sjølv i eigen bustad.

Kven kan søkje om tilrettelagt bustad?

  • Din nåverende bustad må vere ueigna
  • Du har nedsett funksjonsevne
  • Bustaden er uheldig for helsetilstanden
  • Du må vere busett i kommunen
  • Du må ha ein diagnose innanfor psykiatri eller utviklingshemming/ andre samansette bistandsbehov.

 

Korleis søkjer du?

Bruk eige skjema for søknad om tenester i helse- og omsorg.

 

Søknadsskjema skal sendast:

Surnadal kommune

ved Koordinerande eining

Bårdshaugveien 1

6650  SURNADAL

 

Kva skjer vidare?

Før søknaden din blir behandla, vil ein frå kommunen ta kontakt og avtale eit heimebesøk

 

Behandlingstid

Alle søknadar blir behandla etter fristar i gjeldande lov- og avtaleverk.

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Elizabeth Miciano
Rådgjevar
E-post
Mobil 482 03 716

Åpningstider

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL

Adresse

Surnadal kommune
Bårdshaugvegen 1
6650 SURNADAL