Korttidsopphald

Ved Surnadal sjukeheim er det fleire typar korttidsopphald.

  • Avlastning
  • Korttidsopphald
  • Rulleringsopphald
  • Obs-postopphald
  • Rehabiliteringsopphald
  • Palliativt rom

Det blir gitt ulike tilbod om døgnopphald for pasientar som fagteamet vurderer treng opphald ved sjukeheimen. Kva type opphald dette er, kjem an på pasienten sitt behov.

 

Korttidsopphald: eit opphald for ein kortare periode. Det kan vera mange ulike årsakar til eit slik type opphald.

 

Rulleringsopphald: der pasienten rullerar på å bu heime ein periode og vera på sjukeheimen for ein periode.

 

Avlastningsopphald: for å avlaste pårørande med tyngande omsorgsoppgåver.
Bu- og aktivitetstenesta tilbyr avlastningstilbod for personar og familiar med tyngande omsorgsoppgåver.  

 

Rehabiliteringsopphald: opphald for å hjelpe pasienten å trene seg opp att. Det kan til dels vera etter sjukdom eller skadar.

 

OBS-postopphald: er eit tilbod for pasientar som ikkje treng innlegging på sjukehus og ikkje treng eit lengre opphald på sjukeheimen, men som har behov for inntil 5 døgn ugreiing eller behandling før dei kan heim igjen.

Palliativt opphald: er eit tilbod for døande pasientar.

Kontaktinformasjon

Sjukeheimen
Telefon 71 65 82 00